KSPH 41 INS 2820/2013-A-21
Jednací číslo : KSPH 41 INS 2820/2013-A-21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ 463 94 486, bytem Dvouletky 927, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, o insolvenčním návrhu a o návrhu na prohlášení konkursu,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 2820/2013-A-19 ze dne 5.9.2013 se ruší a insolvenční řízení ve věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ 463 94 486, bytem Dvouletky 927, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, s e n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 1.2.2013 domáhal zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu.

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 5. dubna 2013 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, a to do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Zároveň byl navrhovatel poučen, že v případě nezaplacení zálohy může být insolvenční řízení zastaveno.

Dle ust. § 108 odst. 3 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Usnesení bylo dlužníku doručeno 2.5.2013. Dlužník se řádně a včas odvolal prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Ten svým rozhodnutím ze dne 10. července 2013 usnesení Krajského soudu v Praze o vyměřené záloze potvrdil. Odvolateli bylo rozhodnutí doručeno dne 19. 8. 2013 a tímto dnem také nabylo právní moci. Usnesením č.j.-A-19 ze dne 5.9.2013 soud pro marné uplynutí lhůty k zaplacení řízení zastavil. Ze Záznamu o složení (na listě A-20) bylo zjištěno, že dlužník vyměřenou zálohu ve výši 20.000,-Kč na účet zdejšího soudu uhradil dne 10.9.2013. Ačkoliv byla povinnost splněna dodatečně, soud přesto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 13. září 2013 Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Světlana Čerychová, DiS.