KSPH 41 INS 2610/2010-B-67
jednací číslo: KSPH 41 INS 2610/2010-B-67

USNES EN Í

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano a dlužnice: Sandra anonymizovano , narozena 29. 09. 1983, oba bytem Močovice 93, 286 01 Močovice, o snížení splátek

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 2610/2010-B-12 ze dne 28. 07. 2010 ve znění usnesení zde jšího soudu: č.j. KSPH 41 INS 2610/2010-B-15 ze dne 26. 11. 2010, usnesení č.j. KSPH 41INS 2610/2010-B-16 ze dne 08. 04. 2011, usnesení č.j. KSPH 431 INS 2610/2010-B-22 ze dne 19. 10. 2011, usnesení č.j. KSPH 41 INS 2610/2010-B-37 ze dne 04. 09. 2012, usnesení č.j. KSPH 41 INS 2610/2010-B-52 ze dne 20. 02. 2014 a usnesení č.j. KSPH 41 INS 2610/2010-B-60 ze dne 23. 04. 2014, se ve výroku III. mění takto :

III. Soud ukládá dlužníkům, aby z příjmů, které získají po schválení oddlužení, platili prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku 6.500,--Kč, ze které se nejprve odečte odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, a zbylá částka se rozdělí věřitelům, jak následuje, a to od 15. srpna 2014 po dobu 5 let, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Od ůvo d ně n í :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-12 ze dne 28. 07. 2010 ve znění pozdějších usnesení bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek počínaje dnem 15.08.2010.Usnesením č.j.-B-26 ze dne 08. 06. 2012 bylo spojeno insolvenční řízení dlužníka Josefa Nového s insolvenčním řízením jeho manželky Sandry Nové, které bylo vedeno pod č.j. KSPH 41 INS 6152/2012 a nadále je vedeno pod č.j..

Podáním došlým soudu dne 02. 06. 2014 dlužníci požádali o snížení splátek s odůvodněním, že se u nich podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodné pro výši a další trvání splátek. Uvedli, se zvýšily jejich náklady spojené s bydlení, a to přibližně o 3.500,--Kč měsíčně, dále vzrostly náklady spojené se školní docházkou dětí. Uvedli, že čistý měsíční příjem dlužníka v současné době činí 16.263,--Kč, dlužnice 16.160,--Kč. Dluhy dlužnice byly uhrazeny zcela, a to na základě mimořádné splátky z dědictví. Dlužník ke dni podání návrhu na snížení splátek uhradil více jak 30% zjištěných nezajištěných pohledávek. Splátku navrhují ve výši 6.500,--Kč měsíčně. Dlužníci uvedli, že jsou řádně zaměstnáni, po celou dobu schváleného oddlužení řádně plní své povinnosti. K návrhu doložili nájemní smlouvu (č.l. B-63), smlouvu o dodávce vody a elektřiny včetně útržků poštovních poukázek za platby elektřiny a vody.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 02. 07. 2014 vyplývá, že dlužníci uhradili na schválené oddlužení částku 202.971,11 z titulu zpeněženého dědictví od dlužnice Sandry Nové, která nedala souhlas s použitím této částky na dluhy manžela. Na dluhy manžela bylo zaplaceno 30,485% nezajištěných pohledávek.

Soud svolal schůzi věřitelů za účelem projednání návrhu dlužníků na snížení splátek povoleného oddlužení na dne 16. 07. 2014, na kterou se věřitelé nedostavili dlužníci uvedli, že se u nich podstatně změnily okolnosti, které rozhodují o výši a dalších trvání měsíčních splátek, za dobu od schválení oddlužení splátkovým kalendářem mu byly navýšeny platby spojené s nájmem bytu, a to především náklady na elektřinu, vodu a topení o částku 3.500,--Kč měsíčně. S ohledem na svůj měsíční příjem a skutečnost, že nezajištěným věřitelům již uhradila dlužnice 100% jejich pohledávek, a na výlučné pohledávky dlužníka bylo zaplaceno 30,485%, žádali soud o snížení splátek oddlužení na částku 6.500,--Kč měsíčně. Doklady jimž svoji žádost odůvodňovali doložili k návrhu.

Insolvenční správce k návrhu dlužníků uvedl, že v dlužníci hradí řádně na splátky schváleného oddlužení, jsou řádně zaměstnáni. V současné době činí splátka schváleného oddlužení 8.000,--k4 měsíčně. Je pravdou, že dlužnice má ze 100% uhrazeny své výlučné dluhy z titulu mimořádné splátky, ze zpeněženého dědictví. V současné době se podílí na úhradě dluhům manžela, které spadají do společného jmění manželů. V případě řádného doložení žádosti o snížení splátek nemá správce námitek proti tomu, aby byla splátka snížena. Splátku navrhuje ve výši 6.500,--Kč měsíčně. Datum poslední splátky na schválené oddlužení splátkovým kalendářem je stanoveno na 15. 07. 2015.

Podle ust.§ 407 odst.3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Z částek určených pro uspokojení věřitelů je třeba přednostně hradit pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (ustanovení § 168, § 169 IZ).

Na základě výše uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že se v případě insolvenčních dlužníků od doby schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek oddlužení, spočívající ve výše uvedených okolnostech. Z nájemní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem jako nájemcem a ZDV Krchleby, a.s. jako pronajímatelem vyplývá, že nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014, výše nájemného činí 2.000,--Kč měsíčně s tím, že náklady na opravy a úhradu za elektrickou energii, teplo a dodávky vody hradí nájemci sami. S nástupem dětí do ZŠ vzrostly náklady spojené s jejich povinnou školní docházkou, jedná se o náklady na obědy cca 960,--Kč měsíčně a školní družinu 600,--Kč měsíčně. Dlužníci doložili soudu nájemní smlouvu, smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, fakturu s vyúčtováním nákladů na elektřinu (záloha činí 2.340,--K4 měsíčně) a potvrzení od zaměstnavatele o výši jejich průměrného měsíčního příjmu za období 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014 z něhož vyplývá, že průměrný měsíční plat dlužnice za toto období činil

částku 16.160,--Kč a dlužníka částku n16.263,--Kč. Je nepochybné, že na straně dlužníků došlo od doby schváleného oddlužení splátkovým kalendářem k nárůstu plateb za nájemné, dodávky elektřiny a vody. Dále pak vznikají náklady spojené s povinnou školní docházkou dětí, a to platby za obědy a školní družinu ( v současné době je dětem 7 a 10 let). Soud proto stanovil výši měsíční splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem ve výši 6.500,--Kč, když vzal v úvahu řádnou platební morálku dlužníků i skutečnost, že v době podání žádosti na snížení splátek dlužník již uhradili 100% zjištěných pohledávek dlužnice a 30,5% zjištěných pohledávek dlužníka patřících do společného jmění dlužníků. Soud rovněž přihlédl ke stanovisku insolvenčního správce, který s navrženou výši splátky dlužníky souhlasil.

Dlužníci jsou povinni uhradit první splátku ve výši 6.500,--Kč nejpozději do 15. srpna 2014. Ostatní splátky jsou povinni hradit vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmu, jenž získal v tomto měsíci, a to po dobu pěti let, resp. po dobu trvání schváleného oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 21. července 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská