KSPH 41 INS 24204/2012-A-16
Č.j.: KSPH 41 INS 24204/2012-A-16

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Věra Kovářová anonymizovano , anonymizovano , bytem Horky 36, 286 01 Horky, o insolvenčním návrhu a o návrhu na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 24204/2012-A-13 ze dne 19. listopadu 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-13 ze dne 19. listopadu 2012 soud uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč s tím, že vzhledem k nízkým příjmům dlužníka bude jeho úpadek řešen nepatrným konkursem a nikoliv oddlužením. Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 10.12.2012 podal dlužník do citovaného usnesení odvolání, v němž upozornil soud, že manžel dlužníka na výzvu soudu podal též insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, takže po spojení obou řízení bude možno počítat s příjmy obou manželů a dlužnice pak bude splňovat podmínky pro povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dodatečně též dodal soudu ocenění nemovitostí znalcem, přičemž doporučená hodnota činí 600.000,-Kč.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud v daném případě shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu. Manžel dlužnice sice dodatečně podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, následně byl však vyzván k zaplacení zálohy, tuto však ani měsíc po uplynutí lhůty k zaplacení neuhradil, a tak bylo jeho insolvenční řízení zastaveno. Dlužnice však ke svému odvolání připojila ocenění nemovitostí znalcem, a neboť doporučená hodnota nemovitostí je 600.000,-Kč a výše nezajištěných závazků činí přibližně 125.000,-Kč, tak lze očekávat, že zpeněžením majetkové podstaty bude uhrazeno minimálně 30% nezajištěných závazků. Zálohu v tomto případě není nutné vyměřit, neboť lze očekávat, že i odměna insolvenčního správce bude zpeněžením zajištěna. Soud proto odvolání v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 1. února 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská