KSPH 41 INS 23876/2011-B-64
KSPH 41 INS 23876/2011-B-64

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Eva PIŠKANINOVÁ, nar. 8.6.1967, bytem Hořejany 42, 262 72 Březnice, t.č. Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto :

Navrhovateli Tomáši anonymizovano , anonymizovano , bytem Brezová 87/29, 076 12 Brezina, Slovenská republika, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Evy Piškaninové, nar. 8.6.1967, bytem Hořejany 42, 262 72 Březnice, ohledně movitého majetku označeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 22.3.2013 pod bodem 1) hmotný investiční majetek, písmeno b) movité věci-motorové vozidlo Peugeot 407, 1,6 HDI, RZ 8S85166, rok výroby 2006, barva šedohnědá.

O d ů v od n ě n í :

Podáním ze dne 2,10.2014, doplněno na výzvu soudu podáním ze dne 10.10.2014, požádal syn dlužnice Tomáš Toma, anonymizovano , bytem Brezová 87/29, Brezina, Slovenská republika o povolení výjimky ve věci prodeje movitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužnice ze dne 22. 3. 2013, a to motorového vozidla Peugeot 407, osobě blízké, uvedl, že motorové vozidlo dlužnice provozuje, i nadále platí splátky úvěru a vozidlo udržuje (opravy, STK,). Nabídl kupní cenu za vozidlo v částce 14.000 Kč.

Insolvenční soud, který vykonává v daném řízení funkci věřitelského výboru (§ 66 IZ) vyslovuje svůj souhlas podle ust.§ 295 odst.3 IZ s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka uvedeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 22.3.2013, a to motorového vozidla Peugeot 407, 1,6 HDi, RZ 8S85166, osobám blízkým.

Podle ust.§ 295 odst.1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že by ke zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osoby uvedené v odst.1 nebo v odst.2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě osoba dlužnici blízká podala soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice s tím, že má zájem na odkoupení motorového vozidla ve vlastnictví matky, když toto vozidlo provozuje a řádně splácí splátky úvěru, současně nabídl částku 14.000 Kč jako kupní cenu vozidla. Insolvenční správce neměl námitek proti povolení výjimky ze zákazu nabývání majetkové podstaty pro syna dlužnice, a to za kupní cenu 14.000 Kč.

Insolvenční soud vzal v úvahu stanovisko insolvenčního správce, povolil prodej takového majetku osobám, které by jej jinak nesměly mít.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ).

V Praze dne 31. října 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská