KSPH 41 INS 2152/2012-B-14
Číslo jednací: KSPH 41 INS 2152/2012-B-14

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Smilovice 61, 294 42 Luštěnice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 2152/2012-B-7 ze dne 14.6.2012 se ve výroku V. a VI. mění takto :

V. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce: 252518519/0300, s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

VI. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda od zaměstnavatele Jana Skaláka, V Dolíku 399, 29473 Brodce, IČ 62487001 a příjem z darovací smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a Martinem Kasalou, bytem Smilovice 61, 294 42 Luštěnice.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-7 ze dne 14.6.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Na výzvu insolvnečního soudu ze dne 10.10.2012 předložil dlužník prostřednictvím insolvenční správkyně aktuální pracovní smlouvu uzavřenou dne 1.9.2012 se zaměstnavatelem Janem Skalákem, V Dolíku 399, 29473 Brodce, IČ 62487001. Soud proto změnil výrok V. a VI. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 20. listopadu 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková