KSPH 41 INS 18898/2011-B-12
Číslo jednací: KSPH 41 INS 18898/2011-B-12

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Radoslaw Marian anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lyszcze 5M 5, 42-600 Tarnowskie Góry, s korespondenční adresou Hrnčířská 1037D, 280 02 Kolín, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. 41 INS 18898/2011-B-9 ze dne 10.2.2012 se ve výroku II. mění takto :

II. Soud ukládá dlužníkovi platit insolvenčnímu správci Mgr. Alexandru Nettovi, se sídlem Ječná 1, 120 00 Praha 1, měsíčně zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 400,-Kč, celkem tedy 1.150,-Kč navýšenou o zákonnou DPH, je-li správce plátcem DPH, a to ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku do května 2016, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

V ostatním zůstává výrok II. beze změny.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j. 41 INS 18898/2011-B-9 ze dne 10.2.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním doručeným soudu dne 20.4.2012 sdělil insolvenční správce soudu, že náklady správce na úhradu výživného, tj. zahraniční platbu (do Polska) činí v současné době 300,-Kč. Vzhledem ke změně sazebníku banky bude činit poplatek za odchozí zahraniční platbu (tzv. europlatbu) od května částku 250,-Kč. Insolvenční správce proto navrhl, aby mu soud kromě paušální náhrady ve výši 150,-Kč přiznal i náhradu hotových výdajů v souvislosti s uloženou povinností hradit výživné pro nezletilé dítě dlužníka žijící v Polsku.

Soud proto citované usnesení změnil ve výroku II. jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 24. dubna 2012

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková