KSPH 41 INS 17869/2013-A-26
Číslo jednací: KSPH 41 INS 17869/2013-A-26

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci insolvenčního dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Žehrov 26, 294 12 Žďár, o návrhu soudního exekutora JUDr. Jiřího Štrincla, Exekutorská úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem Podhorská 28, 466 01 Jablonec nad Nisou, na vydání předběžného opatření

takto :

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhá uložení provedení exekuce vedené pod sp.zn. 90 EX-3/13 s tím, že účinky předběžného opatření trvají do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, se z a m í t á.

Odůvodnění :

Návrhem ze dne 30.07.2013 navrhl soudní exekutor JUDr. Jiří Štrincl, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem Podhorská 28, Jablonec nad Nisou, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření, jímž omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v ust.§ 109 odst.1 písm.c) IZ tak že soudnímu exekutorovi umožní provést exekuci vedenou pod sp.zn. 90 EX-3/13 s tím, že účinky předběžného opatření trvají do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Návrh na vydání předběžného opatření byl odůvodněn tím, že na základě usnesení ze dne 27.05.2013, č.j. 90 EX-3/13-22 (dražební vyhláška) byla nařízena dražba nemovitostí ve vlastnictví dlužníka na 28.06.2013. na základě insolvenčního návrhu dlužníka bylo vyhláškou soud ze dne 25.06.2013, č.j.-A-3 zahájeno insolvenční řízení, a to opakovaně, kdy prv í insolvenční návrh dlužníka byl usnesením soudu ze dne 27.05.2013. č-j-KSPH 41 INS 13826/2013-A-9 odmítnut. Podle soudního exekutora se opakovaným podáváním insolvenčních návrhů snaží dlužník zamezit prodeji nemovitostí, které jsou předmětem nařízené exekuce. Soudní exekutor je názoru, že zde jsou důvody zvláštního zřetele hodné, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust.§ 109 odst.1 písm.c) IZ.

Usnesením ze dne 31.07.2013. sp.zn.-A-12 soud návrh vydání předběžného opatření odmítl, pro nesložení jistiny. Na základě odvolání soudního exekutora Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29.08.2013, sp.zn. 1 VSPH 1331/2013-A-18 napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se návrh na vydání předběžného opatření neodmítá.

Podle ust.§ 7 odst.1 zák.č. 182/2006 Sb. ( dále jen IZ) pro insolventní řízení se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Dle odst. 2 písm. b) předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust.§ 109 odst.1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle ust.§ 109 odst.1 písm.c) IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, nelze provést; l úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují se nepřihlíží.

Usnesením ze dne 15. srpna 2013, sp.zn.-A-14, které nabylo právní moci dne 10.09.2013 byl návrh dlužníka Zdeňka Janků na povolení oddlužení odmítnut, neboť nebyl na výzvu soudu řádně doplněn (ust.§ 393 IZ). Nabytím právní moci výše citovaného usnesení insolvenčního soudu bylo insolvenční řízení dlužníka ve věci sp.zn. , skončeno.

Vzhledem ke skutečnosti, že soudní exekutor setrval na svém návrhu na vydání předběžného opatření i poté, co bylo insolvenční řízení dlužníka skončeno na základě pravomocného usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, a kdy pominuly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení stanovené v ust. § 109 odst.1 písm. c) IZ soudu nezbylo, než návrh na vydání předběžného opatření zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 1. října 2013

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková