KSPH 41 INS 17811/2011-B-23
Číslo jednací: KSPH 41 INS 17811/2011-B-23

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Smetanova 444, 294 41 Dobrovice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 17811/2011-B-9 ze dne 31.1.2012, ve spojení s usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 17811/2011-B-19 ze dne 21.1.2013 se ve výroku II. a V. m ě n í takto :

II. Soud ukládá dlužníkovi platit insolvenčnímu správci JUDr. Michalu KREJČÍMU, se sídlem K Cementárně 1427/1a, 153 00 Praha 5, měsíčně zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, celkem tedy 900,-Kč navýšenou o zákonnou DPH, a to do února 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

V. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce: 209726478/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., s uvedením rodného čísla dlužníka jakožto variabilního symbolu.

II. V ostatním zůstávají výroky usnesení nedotčeny. Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 31.1.2012, ve spojení s usnesením zdejšího soudu č.j.-B-19 ze dne 21.1.2013 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil plátci příjmu dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka stanovené srážky a tyto sražené částky aby nevyplácel dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce JUDr. Přemysla Krause.

Z podání ze dne 12.3.2013 adresovaného zdejšímu soudu bylo zjištěno, že soudem ustanovený insolvenční správce zemřel. Proto byl usnesením č.j. 41 INS 17811/2011-B-21 ze dne 19.3.2013 dlužníkovi ustanoven nový insolvenční správce, a to JUDr. Michal Krejčí, se sídlem K Cementárně 1427/1a, 153 00 Praha 5.

JUDr. Michal Krejčí podáním ze dne 20.5.2013 sdělil soudu nové číslo účtu zřízeného pro toto insolvenční řízení, a to č.ú. 209726478/0600.

Z tohoto důvodu soud rozhodl, jak je uvedeno výše, a uložil plátci mzdy dlužníka, aby srážky z dlužníkova příjmu zasílal na nový účet insolvenčního správce JUDr. Michala Krejčího.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 30. května 2013 JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská