KSPH 41 INS 16948/2012f-l-v orn Joo,! LULo-D-uí

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců jUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužniee: Ing. Hana anonymizovano , anonymizovano bytem Okružní 397, 274 01 Slanyr o odvolání věřitele: Společenství vlastníků jednotek Schulhoffova 788 a 789 ICO 26709848 sídlem Schulhoffova 789, 149 00 Praha 4 zastoupený advokátkou Mgr. Kateřinou Velkovou sídlem Ovčí hájek 2347 / 54, 158 00 Praha 5 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13, února 2018, č. j. KSPH 41 INS 16948/2012-15-33, takto: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajskýr soud v Praze usnesením ze dne 13, 2, 2018, č. j.-13-33 vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice lng. Hany anonymizovano (dále jen dlužniceíí) plněním splátkového kalendáře (bod 1. výroku), osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny (bod ll. vyroku), konstatoval, že se osvobození uvedené vbodě Il. vyroku vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili ve lhůtě stanovené soudem v rozhodnutí o úpadku, ač tak učinit měli, a že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly máčí dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu (bod Ill. výroku), stanovil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně IKT INSOLVENCE, v.o.s, (dále jen správkyněíí) v celkové výši 68 260,50 Kč včetně DPH s tím, že již byly v průběhu oddlužení uhrazeny (bod W. výroku), zprostil správkyni funkce (bod V. výroku) a uložil správkyní, aby do 14 dnů ode dne doručení usnesení vrátila dlužníci případný přeplatek vzmklý v průběhu insolvenčního řízení, který dosud deponuje na svém účtu (bod VL výroku).

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že na základě insolvenčního návrhu dlužniee spojeného s návrhem na povolení oddlužení zjistil usnesením ze dne 22. 8. 2012 (Pi-12) úpadek dlužníce a povolil jeho řešení oddlužením, jež bylo usnesením ze dne 29. 10. 2012 (BQ) schváleno plněním splátkového kalendáře. Z podání správkyně doručeného soudu dne 11. 2. 2018 zjistil, že dlužnice stanovenými měsíčními splátkatni uhradila za dobu trvání 60 měsíců schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře svym nezajištěnym věřitelům celkem částku 122 065 Kč, což představuje 31 % hodnoty zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře, přičemž dlužnice po celou dobu schváleného oddlužení plnila své povinnosti řádně a rovněž poskytovala správkyní potřebnou součinnost. Citoval Š 413 insolvenčního zákona (dále jen lZíť) a konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že dlužnice uspokojila za dobu 60 měsíců schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 VSPH 386/2013

31 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů uvedených ve schváleném splátkovém kalendáři, má za to, že oddlužení dlužnice bylo splněno, pročež jeho splnění vzal podle 0 413 IZ na vědomí. Současně rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů správkyně, jíž přiznal za období trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 65 322 Kč včetně DPH a za období od povolení oddlužení do jeho schválení v celkové výši 2 938,50 Kč včetně DPH. Následně citoval Š 414 IZ a konstatoval, že ze zpráVý správkyně bylo zjištěno, že nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by neměl dlužníci přiznat osvobození od placení pohledávek, pročež postupoval podle 5 414 IZ a dlužníci osvobodil od placení pohledávek v rozsahu uvedeném ve výroku napadeného usnesení. Současně správkyní podle Š 413 IZ zprostil funkce.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolal věřitel Společenství vlastníků jednotek Schulhoffova 788 a 789 (dále jen odvolatelíí), jenž navrhoval, aby je odvolací soudu vbodě II. výroku změnil tak, že dlužníci neosvobodí od placení pohledávek, a aby je v bodě III, výroku zrušil. Namítal, že má za dlužníci splatnou pohledávku, již měl i v době podání insolvenčního návrhu, ve výši 128 502,44 Kč včetně příslušenství, jež je vykonatelná na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. 6. 2010, čj. 11 C 471/2009-37, který byl dlužníci doručen dne 20. 7. 2010. Konstatoval, že je zákonnou povinností dlužníka v návrhu na povolení oddlužení a v seznamu závazků úplně a pravdivé uvést informace o všech svých závazcích, což však dlužníce neučinila, když jeho pohledávku zamlčela. Pokud by totiž dlužníce jeho pohledávku vseznamu závazků uvedla, nesplňovala by zákonné podmínky pro oddlužení, neboť" by její příjmy nepostačovaly na uspokojení pohledávek věřitelů v minimální hranici 30 % jejich hodnoty. Zdůraznil, že jestliže dlužníce v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení záměrně uvedla zkreslené a nepravdivé informace, svým podpisem je potvrdila a vydávala je za správné, je zřejmé, že podáním insolvenčního návrhu nemohl být sledován poctivý záměr. V této souvislosti odkázal na usnesení Nejvyššího soudu publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod pořadovým číslem R 86/2013, v němž Nejvyšší soud zdůraznil, že pokud dlužník v seznamu závazků zamlčel některé své věřitele, sledoval oddlužením nepoctivý zamer.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval otázkou, zda je odvolání proti napadenému usnesení přípustné a zda je odvolatel byl oprávněn podat.

Podle Š 201 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu Výdané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle (c) 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle Š 414 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechný povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (odst. 1). Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (odst. 2). Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (odst. 3). Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (Š 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení (odst. 4).

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

10.

11.

*r vorm JDUjLULD

Podle Š 416 odst. 2 IZ rozhodnutí insolvenčního soudu o přiznání osvobození podle Š 414 nebo o návrhu dlužníka na přiznání osvobození podle Š 415 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový návrh zamítl, se může odvolat pouze dlužník. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníku osvobození podle Š 414 a 415, se může odvolat pouze věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena. Odvoláníni však lze namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníku.

Z výše uvedených ustanovení odvolací soud dovozuje, že proti rozhodnutí, jimž insolvenční soud přizná dlužníkovi osvobození podle Š 414 a Š 415 IZ, je oprávněn podat odvolání v souladu s Š 416 odst. 2 IZ jen ten věřitel ve smyslu Š 14 IZ, jenž byl účastníkem insolvenčního řízení ajehož nezajištčná pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena, a nikoliv každý věřitel dlužníka. Subjektivní legitimaci k podání odvolání tak nemají především věřitelé, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, věřitelé, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli, a ručitelé a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu, a to bez ohledu na to, že soudem přiznané osvobození má přesah i na jejich pohledávky (přičemž legitimaci k podání odvolání jim nezakládá ani Š 15 IZ), zajištění věřitelé, kteří se při oddlužení uspokojují výlučně ze zpeněžení předmětu zajištění (a již se neuspokojují ve splátkovém kalendáři nebo ze zpeněžení ostatního majetku dlužníka), neboť těch se ekonomická nabídka dlužníka (Š 395 odst. 1 písm. b / IZ) nijak nedotýkala, a nemají ji konečně ani věřitelé pohledávek uvedených v Š 170 IZ, jež jsou v insolvenčním řízení vyloučeny z uspokojení. Uvedený závěr odvolacího soudu je ve shodě s jeho dřívějšími závěry vyjádřenými např. v usnesení ze dne 30. 6. 2014, sen. zn. 3 VSPI l 1873/2014 nebo v usnesení ze dne 1. 9. 2015, sen. zn. 4 VSPH 1346/2015, ze dne 4. 9. 2017, č. j 1 VSPH 1431/2017-13 14 nebo ze dne 19. 1, 2018, č. j. 1 VSPl l 1790/2017-13-59,od nichž není důvod se odchylovat ani v této věci a dle nichž je k podání odvolání dle Š 416 odst. 2 věty třetí IZ legiMován pouze přihlášený nezajištěný věřitel, jehož zjištěná (nezajištěná) pohledávka nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena.

Odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil, že odvolatel nepřihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice (jež bylo zahájeno v červenci 2012) žádnou pohledávku, ačkoliv tak učinit měl a mohl (Š 173 IZ), neboť jeho nárok vznikl před zahájením insolvenčního řízení, když byl judikován již v roce 2010, a odvolatel se tak nestal v souladu s Š 14 IZ účastníkem insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice.

Vzhledem k tomu, že proti napadenému usnesení podal odvolání odvolatel, tedy osoba, jež není (a nikdy nebyla) ve smyslu Š 14 IZ účastníkem insolvenčního řízení, postupoval odvolací soud podle Š 218 písm. b) o.s.ř. za použití Š 7 IZ a odvolání podané osobou, která k němu nebyla oprávněna, odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 12).

Praha 23. dubna 2018

Mgr. Markéta Hudečková v.r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr líný.: