KSPH 41 INS 168/2012-B-39
Číslo jednací: KSPH 41 INS 168/2012-B-39

USNESENÍ o opravě

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Sevastopolská 2848, 272 01 Kladno, o návrhu insolvenčního správce na vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu

takto :

O p r a v u j e s e výrok I. usnesení č.j. KSPH 41 INS 168/2012-B-17 ze dne 28.5.2012 a to tak, že správně zní:

I. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Bc. Veronika Jašková se sídlem Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka nemovitý majetek, označený v soupisu majetkové podstaty ze dne 16.03.2012 pod položkou č. 10,-jednotka-byt č. 2848/7 v budově č.p. 2848 umístěné na pozemku p.č. st. 2040 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 32/1023 na společných částech budovy č. 2848 a pozemku sp.č. 2040 , jednotka zapsána na LV č. 15264, pro obec a k.ú. Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, která je předmětem zajištění pohledávky věřitele č. 7 Českomoravské stavební spořitelny, a.s., IČ: 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 17.

Odůvodnění :

Dne 28. května 2012 vydal zdejší soud usnesení č.j.-B-17 v jehož výroku I. došlo k chybě v označení jednotky-bytu spočívající v neuvedení úplného čísla popisného, kdy namísto jednotka-byt č. 2848 mělo být uvedeno jednotka-byt č. 2848/7 a dále soud namísto vše zapsáno na LV č. 15264 správně uvedl jednotka zapsána na LV č. 15264.

Soud zjistil nesprávné označení z upozornění insolvenční správkyně.

Protože šlo o zřejmou písařskou nesprávnost, a to v záhlaví rozhodnutí, respektive v označení žalovaného, využil soud ustanovení § 164 o.s.ř. Podle tohoto ustanovení předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. O této opravě se vydá opravné usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. října 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská