KSPH 41 INS 16664/2012-A-10
Jednací číslo : KSPH 41 INS 16664/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: SOL-Energia, s.r.o., IČ: 28401832, se sídlem Hvozd 52, 270 35 Hvozd, o insolvenčním návrhu

takto :

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 16664/2012-A-8 ze dne 16.7.2012, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč s e ve výroku m ě n í tak, že dlužníku se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, a to do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 16.7.2012 soud uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Řádně a včas podaným odvoláním doručeným zdejšímu soudu dne 2.8.2012 dlužník požádal o snížení zálohy z 30.000,-Kč na 15.000,-Kč s tím, že vzhledem k majetkové situaci dlužníka nelze očekávat tak vysoké náklady spojené s insolvenčním řízením, takže ani odměnu insolvenčního správce nelze očekávat vyšší než 15.000,-Kč.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud žádosti dlužníka v plném rozsahu vyhověl a výši zálohy snížil z 30.000,-Kč na 15.000,-Kč, neboť dospěl k závěru, že částka 15.000,-Kč by zřejmě měla být dostačující pro úkony insolvenčního správce, které bude nutno učinit bezprostředně po zjištění úpadku a současně byla též splněna podmínka, že se nejedná o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, takže bylo možno užít autoremedury.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 9. srpna 2012

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová