KSPH 41 INS 16426/2013-A-14
KSPH 41 INS 16426/2013-A-14

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: ALFA (SPECGRUPPA A ) spol. s.r.o., IČ 261 98 681, se sídlem Husovo náměstí 82, 266 01 Beroun, jednající Mgr. Janou anonymizovano , likvidátorem, k doručení: Točitá 1964/34, 140 00 Praha 4, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 16426/2013-A-12 ze dne 19. 7.2013 s e r u š í a povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným věcně příslušnému Městskému soudu v Praze dne 12.6.2013 se likvidátor dlužníka domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Na základě poskytnutí součinnosti ze strany bankovních subjektů byl likvidátorem zjištěn aktivní účet vedený dlužníkem-běžný účet č. 153669178 vedený u GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, se zůstatkem 7.457,91 Kč ke dni 13.11.2012. Šetřením u odboru dopravy Městského úřadu v Berouně byla zjištěna motorová vozidla Land Rover Freelander 2 2.2, RZ 1SD9871 (leasing u společnosti UNILEASING, a.s., se sídlem Randova 214, Klatovy) a Opel Astra 1.4, RZ 8SO1570. Současný provozovatel není znám.

Usnesením č.j.ze dne 19.7.2013 byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Podáním doručeným soudu dne 23.8.2013 požádal likvidátor společnosti: Mgr. Jana anonymizovano , anonymizovano , Točitá 1964/34, 140 00 Praha 4-Krč, o prominutí zálohy, neboť majetek zjištěný v průběhu likvidace nepostačuje k zaplacení zálohy. Ke dni 20. srpna 2013 se nepodařilo získat do správy vozidla zjištěná šetřením u odboru dopravy Městského úřadu v Berouně, neboť předchozí statutární orgán společnosti je nekontaktní a na výzvy o součinnost nereaguje. Z výše uvedeného vyplývá, že likvidátor společnosti nemůže zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatit. Soud proto postupoval tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 30. srpna 2013

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Světlana Čerychová, DiS.