KSPH 41 INS 1479/2010-B-36
č. j.: KSPH 41 INS 1479/2010-B-36

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Břežany II 186, 252 01 Břežany II, při výkonu dohlédací činnosti soudu na průběh insolvenčního řízení, o změně usnesení o schválení oddlužení

t a k t o:

I. Výrok IV. v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 1479/2010-B-10 ze dne 17.5.2010, ve spojení s usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 1479/2010-B-14 ze dne 10.11.2010 a usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 1479/2010-B-19 ze dne 18.5.2011 se mění tak, že zní :

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka: Úřad práce České republiky-krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod, postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce Mgr. Ing. Gabriely Jandové, se sídlem Lazarská 5, 110 00 Praha 1 č. 2107044248/2700, s uvedením variabilního symbolu č.: 14792010.

II. V ostatním zůstává výrok IV. i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-10 ze dne 17.5.2010 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Ve výroku IV. tohoto usnesení uložil plátci příjmu dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka (rodičovský příspěvek) stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce. Doposud plátcem jiného příjmu dlužníka byl Úřad práce ČR v Kolíně, odbor státní sociální podpory, se sídlem Karlovo náměstí 45, Kolín 1.

Podáním doručeným soudu dne 3.4.2013 sdělil insolvenční správce, že novým plátcem příjmu dlužnice je v současnosti Úřad práce České republiky-krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod, soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a uložil novému plátci mzdy, postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami z příjmu povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka měsíčně srážky, které nevyplatí dlužníkovi, ale na účet insolvenčního správce.

Tato povinnost se vztahuje i na všechny případné další zaměstnavatele dlužníka či plátce jiného příjmu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 10. května 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská