KSPH 41 INS 14759/2013-A-18
č.j. KSPH 41 INS 14759/2013-A-18

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Filip anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradnická 176, 285 75 Žehušice, o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení, o žádosti navrhovatele,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 14759/2013-A-15 ze dne 25. září 2013 s e m ě n í tak, že se dlužníku ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč. V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 24.5.2013 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením zdejšího soudu č.j. -A-15 ze dne 25. září 2013 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 10.000,-Kč.

Dlužník svým podáním ze dne 23. října 2013 požádal soud o snížení této zálohy z důvodu špatné finanční situace. Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní výši zálohy změnil na částku 5.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou, a kterou je dlužník dle svého vyjádření schopen zaplatit.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 5. listopadu 2013

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská