KSPH 41 INS 14132/2013-B-34
KSPH 41 INS 14132/2013-B-34

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: ARGENTUM Kutná Hora, s.r.o., IČ: 288 64 816, se sídlem Masarykova 650, 284 01 Houška, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto :

Navrhovatelce Lucii LATISLAVOVÉ, nar. 22.4.1978, bytem Na studních 72, 2894 01 Kutná Hora Šipší, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ARGENTUM Kutná Hora, s.r.o., IČ: 288 64 816, se sídlem Masarykova 650, 284 01 Houška, ohledně nemovitého majetku označeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 6.12.2013, pod položkou č. 3-budova n č.p. 241 na parcele par.cč. 3331/13, pozemek parc.č. 3331/5-orná půda, o výměře 1.182, m pozemek parc.č. 3331/13-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m, vše zapsáno na LV č. 12817 pro obec Karlov, k.ú. Kutná Hora u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora a v doplněném soupisu majetkové podstaty ze dne 16.6.2014 pod položkou č. 7-spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na pozemku parc. . č 3331/6-orná půda, o výměře 397 m zapsáno na LV č. 12965, pro obec a k.ú. Kutná , Hora u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 29.9. 2014, doplněno na výzvu soudu podáním ze dne 6.10.2014, soudu doručeno dne 9.10. 2014, požádala manžela jednatele a společníka dlužníka (pan Vladislav Latislav) paní Lucie Latislavová, nar. 22.4.1978, bytem Na studních 72, Kutná Hora Šipší, o povolení výjimky ve věci prodeje nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 6.12.2013 pod položkou č. 3 a doplněném seznamu majetkové podstaty ze dne 16.6.2014 pod položkou č. 7, osobě blízké, neboť rodinný dům užívají manželé Vladislav a Lucie Latislavovi, a to po projednání svého návrhu se zajištěným věřitelem i insolvenčním správcem, kdy zaplatí kupní cenu za nemovitost-rodinný dům v částce 3,500.000,--Kč a za příjezdovou cestu částku 65.000,--Kč. Navrhovatelka se rovněž zavázala k zaplacení daně z nabytí nemovitostí.

Zástupce věřitelů vyslovil svůj souhlas podle ust.§ 295 odst.3 IZ s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka uvedeným pod položkou č.3 a č. 7 soupisu majetkové podstaty, osobám blízkým v podání ze dne 19.5.2014 (č.l. B-31/3).

Podle ust.§ 295 odst.1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že by ke zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osoby uvedené v odst.1 nebo v odst.2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě osoba dlužníku blízká podala soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že má zájem na odkoupení nemovitostí, ve který společně se svým manželem žije a užívá ji, návrh na koupi nemovitosti byl odsouhlasen zajištěným věřitelem (ČSOB, a.s.), který je současně zástupcem věřitelů dne 19.5.2014, zajištěný věřitel (UniCredit Bank CZ, a.s.) vyslovil souhlas s prodejem nemovitostí obě dlužníkovi blízké v podání ze dne 9.4.2014 (č.l. B-31/2).

Insolvenční správce rovněž neměl námitek proti povolení výjimky ze zákazu nabývání majetkové podstaty pro manželku společníka a jednatele dlužníka.

Insolvenční soud v daném případě vzal v úvahu stanovisko zajištěných věřitelů i insolvenčního správce a povolil zpeněžení takového majetku osobám, které by jej jinak nesměly mít.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ).

V Praze dne 13. října 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská