KSPH 41 INS 14120/2012-B-26
jednací číslo: KSPH 41 INS 14120/2012-B-26

USNES EN Í

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Republiky 977, 293 01 Mladá Boleslav, o návrhu insolvenčního dlužníka na snížení splátek

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. 41 INS 14120/2012-B-11 ze dne 24.9.2012 se ve výroku III. mění takto :

II. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku 9.000,--Kč, ze které se nejprve odečte odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, a zbylá částka se rozdělí věřitelům, jak následuje, a to od 10. prosince 2014 po dobu 5 let případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Od ůvo d ně n í :

Usnesením zdejšího soudu č.j. 41 INS 14120/2012-B-11 ze dne 24.9.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a dlužnici byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek počínaje dnem 10.10.2012.

Podáním došlým soudu dne 22.9.2014, doplněno na výzvu soudu podáním ze dne 8.10.2014 dlužnice požádala o snížení splátek s odůvodněním, že se u ní podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodné pro výši a další trvání splátek. Uvedla, v současné době bydlí v garsonce. Výše nezabavitelného minima činí částku 9.284,00 Kč, po zaplacení nákladů na bydlení v částce 7.000,00 Kč, jí zbývá na živobytí částka 2.284,00 Kč. Současně s bývalým manželem řeší otázky týkající se vypořádání společného jmění manželů po rozvodu. Má stomatologické problémy, což dokládá pokladními příjmovými doklady. Do dne podání návrhu na snížení splátek uhradila prostřednictví insolvenčního správce svým nezajištěným věřitelům ze svých příjmů již více jak 30% jejich zjištěných pohledávek. Na výzvu soudu dlužnice doložila výpis z bankovního účtu, a pokladní příjmové doklady ( č.l. B 23).

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 8.9.2014 se podává, že dlužnice řádně a včas plní své povinnosti jí uložení zákonem a insolvenčním soudem. Ke dni 10.8.2014 bylo vyplaceno nezajištěným věřitelům celkem 293.896,51 Kč, tj. 35,12% jejich zjištěných pohledávek. K návrhu dlužnice na snížení splátek schváleného oddlužení v podání ze dne 19.10.2014 (soudu doručeno 23.10.2014) uvedl, že souhlasí s návrhem s dlužnice na snížení splátek s tím, že insolvenční správce považuje s ohledem na skutečnost, že dlužnice výši splátky neuvedla, přiměřenou výši měsíční splátky v částce 9.000,00 Kč, což zajistí nezajištěným věřitelům upokojení jejich pohledávek ve výši 70% jejich zjištěných pohledávek. Z výše uvedených důvodů insolvenční správce navrhuje, by soud žádosti dlužníka vyhověl, a to při splátce 9,000,00 Kč měsíčně.

Podle ust.§ 407 odst.3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Z částek určených pro uspokojení věřitelů je třeba přednostně hradit pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (ustanovení § 168, § 169 IZ). Na základě výše uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že se v případě insolvenčního dlužníka od doby schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek oddlužení, spočívající ve výše uvedených okolnostech.

Z výpisu z běžného účtu dlužnice soud zjistil, že výše jejího příjmu po odpočtu srážky na schválené oddlužení splátkovým kalendářem činí částku 9.284,00 Kč, náklady spojené s užíváním bytu 1.500,00 Kč, 5.000,00 Kč a 500,00 Kč. Za právní služby dlužnice zaplatila dle příjmových pokladních dokladů celkem částku 900,00 Kč a za stomatologické ošetření 750,00 Kč. Soud při posouzení žádosti dlužnice o snížení splátek vzal v úvahu skutečnost, že dlužnice má 10 věřitelů, z tohoto jeden věřitel je věřitelem zajištěným s pohledávkou ve výši 535.513,56 Kč, pohledávky nezajištěných věřitelů činí částku 843.599,56 Kč. Dlužnice má uzavřenu řádnou pracovní smlouvu, a to na dobu neurčitou. Dle zprávy insolvenčního správce dlužnice ke dni 10.8.2014 uhradila celkem svým nezajištěným věřitelům částku 296.273,41 Kč, tj. 35,12% jejich zjištěných pohledávek. Dlužnice výši měsíční splátky nenabídla, soud se proto přiklonil k návrhu insolvenčního správce, který navrhoval měsíční splátku v částce 9.000,00 Kč, při níž budou nezajištění věřitelé upokojení ve výši 70% jejich pohledávek, za bodu 60 měsíců.

Soud rovněž přihlédl ke stanovisku insolvenčního správce, který soudu snížení splátky doporučil. Vzhledem k tomu, že předpokladem pro řádné splnění oddlužení splátkovým kalendářem je zachování takových majetkových poměrů dlužnice, aby mohla řádně vykonávat své povinnosti dané zákonem, a to zejména její povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, na základě, které je na schválené oddlužení plněno, soud vyhověl její žádosti o snížení splátky na schválené oddlužení splátkovým kalendářem.

Dlužnice je povinna uhradit první splátku ve výši 9.000,--Kč nejpozději do 10. 12.2014. Ostatní splátky je povinna hradit vždy ke každé mu 10. dni v měsíci z příjmu, jenž získala v tomto měsíci, a to po dobu pěti let, nebo dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská