KSPH 41 INS 13518/2011-B-31
č. j. KSPH 41 INS 13518/2011-B-31

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem 262 23 Jince, Jana Žižky 215,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 13518/2011-B-29 ze dne 29.8.2012 se ve výroku IV. mění takto :

IV. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku 3.850,-Kč, ze které se nejprve odečte odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, a zbylá částka se rozdělí věřitelům, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od října 2012 do září 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 10 dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v % v Kč 2. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a 140 28 Praha 4-Michle 238.720 100%

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-29 ze dne 29.8.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení za situace, kdy přihláška věřitele č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s. byla insolvenčním správcem popřena.. Ve vztahu k věřiteli č. 1 došlo ke změně rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 17.9.2012,-P1-2, kterým byla přihláška pohledávky č. 1 věřitele č. 1: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČO 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, odmítnuta v celém rozsahu. Účast věřitele č.1: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČO 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, v řízení končí dnem právní moci tohoto rozhodnutí. Právní moc je vyznačena dnem 18.9.2012.

Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku IV. tak jak je výše uvedeno, kdy soud rozhodl o uspokojení věřitelů.

Částka, která dosud byla deponována u insolvenčního správce, nechť je vyplacena vůči jednotlivým věřitelům v poměru jejich uspokojení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 23. listopadu 2012 JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková