KSPH 41 INS 13357/2013-P-13
Č.j. KSPH 41 INS 13357/2013-P-13-5

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Petra Nesnídalová, narozena 2.12.1982, bytem U Remízku 268 01 Hořovice 1223, o přihlášce pohledávky věřitele č. 13: CDV-3,LTD., reg.č. 8146233, se sídlem Fleet Street 133, EC4A 2BB London, Spojené království, k doručení: Hilleho 6, 602 00 Brno, zast.: Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1,

t a k t o :

Usnesení ze dne 16. ledna 2014, č. j. KSPH 41 INS 13357/2013-P13-3 se zrušuje.

O d ů vo d n ě n í

Soud usnesením č.j.-P13-5 ze dne 16.1.2014 odmítl přihlášenou pohledávku věřitele č. 13: CDV-3, LTD., reg.č. 8146233, se sídlem Fleet Street 133, EC4A 2BB London, Spojené království, co do částky 43.213,-Kč s tím, že na přezkumném jednání dne 15.11.2013 byla nevykonatelná část pohledávky č.1 správcem i dlužnicí popřena co do výše a pravosti obchodního úroku po dni zesplatnění úvěru ve výši 43.213,-Kč, pro rozpor s ust. § 39 obč. zák. a § 56 obč. zák. Obchodní úrok je již součástí uplatňované smluvní pokuty, která je zahrnuta ve výši jistiny pohledávky. Pohledávka byla správcem i dlužnicí uznána ve výši 243.337,65,-Kč.

Podáním doručeným soudu dne 25.11.2013 insolvenční správce soudu sdělil, že vyrozuměl věřitele č.13 o popření jeho pohledávky. Z přiloženého vyrozumění, které bylo plně v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 IZ, a doručenky soud zjistil, že vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 20.11.2013.

Věřitel podal proti výše uvedenému rozhodnutí o částečném odmítnutí pohledávky včas a řádně odvolání, kterým správně namítl, že připadl konec lhůty k podání žaloby na neděli 15.12.2013, je tak posledním dnem lhůty nejblíže následující den (ust.§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Věřitel podal dne 16.12.2013 ke zdejšímu soudu v Praze žalobu na určení pravosti a výše popřené pohledávky, kterou dále na výzvu soudu doplnil svým podáním ze dne 27.12.2013. Toto řízení je u Krajského soudu v Praze vedeno pod sp.zn. 41 ICm 4226/2013.

S ohledem na skutečnost, že žaloba na určení pravosti a výše popřené pohledávky byla soudu doručena elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem dne 16.12.2013, byla podána včas.

Protože řízení bylo zastaveno usnesením asistenta soudce, připadá tak v dané věci do úvahy postup podle § 374 odst. 3 o. s. ř., neboť, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Soudce tak na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že je nezbytné podle ustanovení § 374 odst. 3 o. s. ř. napadené usnesení vydané asistentkou soudce zrušit.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 06. února 2014 JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Hurtalová