KSPH 41 INS 13118/2010-B-52
Číslo jednací: KSPH 41 INS 13118/2010-B-52

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Tupadly 161, PSČ 285 63, schválení oddlužení takto:

Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 13118/2010-B-11 ze dne 26.1.2011 ve spojení s usnesením KSPH 41 INS 13118/2010-B-16 ze dne 14.4.2011 a usnesením KSPH 41 INS 13118/2010-B-38 ze dne 16.4.2012 se m ě n í tak, že se usnesení doplňuje o výrok IX. a výrok IV. nově zní takto :

IV. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka nebo plátci jiného příjmu dlužníka-České správě sociálního zabezpečení, jakožto plátci starobního důchodu dlužníka, postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 2104173773/2700.

IX. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka, společnosti: Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem v Praze 7, Kostelní 44, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy dlužníka srážky v plné výši, a nevyplácel je dlužníku, ale na účet insolvenčního správce 2104173773/2700.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu čj.-B-11 ze dne 26.11.2011 ve spojení s usnesením-B-16 ze dne 14.4.2011 a usnesením KSPH 41 INS 13118/2010-B-38 ze dne 16.4.2012 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 12.6.2012 dlužnice předložila soudu rozhodnutí ČSSZ o přiznání starobního důchodu ve výši 9.318,-Kč ze dne 12.9.2012 a Dohodu o provedení práce uzavřenou dne 7.5.2013 mezi Národním zemědělským muzeem Praha a dlužnicí. Soud proto své původní rozhodnutí o schválení oddlužení změnil ve výroku IV. a toto usnesení rovněž doplnil o výrok č. IX, tak jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 25. června 2013 JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská