KSPH 41 INS 13095/2010-B-25
Jednací číslo: KSPH 41 INS 13095/2010-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Eva VELECHOVSKÁ, narozena 17.06.1962, bytem 290 01 Poděbrady, Jiřího Náměstí 20/I, k doručení 288 01 Nymburk, Zálabská 1661 o návrhu insolvenčního dlužníka na snížení splátek

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 13095/2010-B-12 ze dne 19. dubna 2011 ve znění usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 41 INS 13095/2010-B-15 ze dne 10. června 2011 se ve výroku II. mění takto :

II. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku 5.800,--Kč, ze které se nejprve odečte odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, a zbylá částka se rozdělí věřitelům, jak následuje, a to od 25.04.2012 po dobu 5 let případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Odůvodnění :

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-12 ze dne 19. dubna 20111 ve znění usnesení č.j.-B-15 ze dne 10. června 2011 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi byla uložena povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek.

Podáním došlým soudu dne 23.01.2012 dlužník požádal o snížení splátek s odůvodněním, že se u něj podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodné pro výši a další trvání splátek. Uvedl, že v době kdy bylo schváleno soudem oddlužení plněním splátkového kalendáře (19.04.2011) hradila poskytovateli ubytování na ubytovně nájemné ve výši 2.000,--Kč/měsíc. Tato výše nájemného byla stanovena do 31.12.2011, od 01.01.2012 bylo stanoveno nájemné na částku 4.503,--Kč/měsíc. Tuto skutečnost doložila Dohodou o ubytování ze dne 16.01.2012. Výše příjmu dlužníka se nezměnila a průměrný čistý měsíční výdělek činí 16.500,--Kč. Dlužník požádal o snížení splátek, tak aby mu byla stanovena výše splátek v částce 5.500,-Kč/měsíc. Soud svolal schůzi věřitelů za účelem projednání návrhu dlužníka na snížení splátek povoleného oddlužení na dne 14.03.2011, na kterou se věřitelé nedostavili dlužník uvedl, že se u něj podstatně změnily okolnosti, které rozhodují o výši a dalších trvání měsíčních splátek, kdy za dobu od schválení oddlužení splátkovým kalendářem. S ohledem na svůj měsíční příjem a skutečnost, že bydlí na ubytovně se společným sociálním zařízením, nemá jinou možnost bydlení, kdy ubytovatel od 01.01.2012 zvýšil nájemné o 2.503,--Kč žádal soud o snížení splátek oddlužení.

Insolvenční správce k návrhu dlužníka uvedl, že dlužník hradí řádně na splátky oddlužení. Splátky jsou zasílány na účet správce pravidelně zaměstnavatelem dlužníka v různé výši, neboť výše mzdy dlužníka závisí na přesčasech a nočních službách. Dosud bylo zaplaceno na oddlužení 11 splátek. Pokud se jedná o jinou možnost bydlení, jednal o této možnosti s dlužníkem. Jiná varianta bydlení nebyla nalezena, neboť i z nabídek realitních kanceláří vyplývá, že byt o jedné místnosti lze v Nymburku a okolí pronajmout za částku minimální o dalších 1.500,---2.000,--Kč vyšší než je nově upravené nájemné na ubytovně. Za situace, kdy by dlužník neměl prostředky na obživu a ztratil by bydlení, podepsalo by se to i na jeho pracovní schopnosti, výdělku a schopnosti plnit splátkový kalendář, což by se přímo dotklo i objemu uspokojených pohledávek věřitelů. V případě, že bude splátka činit minimálně 5.500,--Kč, měli by být nezajištění věřitelé uspokojeni ve 40%. Insolvenční správce nemá námitek, pro návrhu dlužníka na snížení splátek povoleného oddlužení.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Z částek určených pro uspokojení věřitelů je třeba přednostně hradit pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (ustanovení § 168, § 169 IZ).

Na základě výše uvedených skutečností soud dospěl k závěru, že se v případě insolvenčního dlužníka od doby schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek oddlužení, spočívající ve výše uvedených okolnostech. Soud proto stanovil výši měsíční splátky pro oddlužení splátkovým kalendářem ve výši 5.800,--Kč.

Dlužník je povinen uhradit první splátku ve výši 5.800,--Kč nejpozději do 25. dubna 2012. Ostatní splátky je povinen hradit vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmu, jenž získal v tomto měsíci, a to po dobu pěti let.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí, a to do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 15. března 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková