KSPH 41 INS 12085/2012-P3-4
KSPH 41 INS 12085/2012-P3-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 3, 277 51Nelahozeves, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3: Hypoteční banka, a.s., IČO 1358432, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 12085/2012-P3-2 ze dne 30.1.2013 s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 3: Hypoteční banka, a.s., IČO 1358432, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, se neodmítá a účast tohoto věřitele v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-P3-2 ze dne 30.1.2013 bylo rozhodnuto, že přihláška pohledávky věřitele č. 3: Hypoteční banka, a.s., IČO 1358432, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, se odmítá v celém rozsahu a jeho účast v řízení končí dnem právní moci rozhodnutí. Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 12.2.2013 podal věřitel do citovaného usnesení odvolání, v němž uvedl, že žaloba byla zdejšímu soudu doručena dne 23.10.2012 tzn. ve stanovené lhůtě. .

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

V daném případě došlo administrativní chybou k vydání rozhodnutí o odmítnutí přihlášky z důvodu včasného nepodání žaloby věřitelem. Soud však dodatečně lustrací v rejstříku zjistil, že žaloba byla ve skutečnosti věřitelem podána, a to včas. Soud tedy shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu, a proto rozhodl jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu pokračování-P zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 12. března 2013

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Procházková