KSPH 41 INS 11768/2012-B-21
Číslo jednací: KSPH 41 INS 11768/2012-B-21

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Patrik P o k o r n ý , nar. 09.10.1987, trvale bytem Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, s korespondenční adresou Plzeňská 212, 267 01 Králův Dvůr,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 41 INS 11768/2012-B-12 ze dne 10.9.2012 se ve výroku III. a VI. mění takto :

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od října 2012 do září 2017, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 20. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokoje pohledávky ní v % v Kč 1. Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 13.470 2,04 110 00 Praha 1 2. Via SMS s.r.o. Vodičkova 704/36 6.216 0,94 116 02 Praha 1-Nové Město 3. CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 118.682 17,98 150 00 Praha 5 4. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a 331.894,97 50,27 140 28 Praha 4-Michle 5. Credium, a.s. Bucharova 2657/12 36.592,30 5,54 158 00, 158 00 Praha 13 6. ESSOX s.r.o. Senovážné náměstí 231/7 29.691,12 4,50 370 21 České Budějovice 7. Bohemia Factoring, Letenská 121/8 zjištěno: s.r.o. 118 00 Praha 1 18,73 123.679

přičemž termín první splátky je určen na 20.10.2012.

VI. Příjem, z něhož musí dlužník hradit splátky, je jeho mzda od zaměstnavatele: Česká republika-Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, 156 64 Praha 5-Zbraslav.

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci, aby spolu s nejbližší platbou podle tohoto usnesení rozdělil mezi nezajištěné věřitele uvedené ve výroku I. tohoto usnesení peněžní prostředky, které byly na jeho bankovním účtu deponovány podle usnesení insolvenčního soudu č.j.-B-12 ze dne 10.9.2012 pro věřitele č. 7: Bohemia Factoring, s.r.o. ohledně popřené částky 16.320,-Kč, a to v poměru podle výroku I. tohoto usnesení.

III. V ostatním zůstávají ostatní výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění :

V usnesení zdejšího soudu-B-12 ze dne 10.9.2012, kterým soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, bylo stanoveno, jaká částka má být jednotlivým věřitelům poskytnuta, a to každému podle poměru jejich pohledávek. Soud při stanovení poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužníků v uvedeném usnesení zohlednil veškeré přihlášené pohledávky (i popřené), neboť lhůta k podání žaloby na určení popřených pohledávek stále trvala.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 7.9.2012 popřel insolvenční správce i dlužník pravost i výši pohledávky věřitele č. 7: Bohemia Factoring, s.r.o. co do částky 16.320,-Kč (náklady právního zastoupení, které nebyly přiznány pravomocným rozhodnutím). Věřiteli č. 7 bylo vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky doručeno dne 11.9.2012. Lhůta pro podání žaloby dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ tedy již uplynula, věřitel č. 7 však žalobu nepodal a zdejší soud proto přihlášku věřitele co do výše 16.320,-Kč odmítl usnesením-P9-2 ze dne 5.12.2012, v důsledku čehož se mění poměr uspokojení jednotlivých věřitelů dlužníka. Přihlášená pohledávka věřitele č. 7 byla zjištěna v celkové výši 123.679,-Kč.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Soud proto přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se nezajištěným věřitelům dostala taková částka z příjmu dlužníků, která odpovídá nově stanovenému poměru uspokojení jejich pohledávek. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníků byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru, jak je uvedeno shora.

Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-12 ze dne 10.9.2012 byla uložena dlužníkovi povinnost vyplácet pravidelně každý měsíc prostřednictvím správce svým nezajištěným věřitelům částku dle poměru jejich pohledávek. Příjem, z něhož má dlužník hradit splátky je jeho mzda od zaměstnavatele. Podáním doručeným soudu dne 7.5.2013 sdělil insolvenční správce, že dlužník oznámil správci změnu zaměstnavatele a doložil novou pracovní smlouvu. Soud proto změnil výrok taktéž VI. o plátci mzdy, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání může podat pouze věřitel č. 7 do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

Proti výroku II. tohoto usnesení o novém plátci mzdy n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. května 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská