KSPH 41 INS 11341/2010-B-30
jednací číslo: KSPH 41 INS 11341/2010-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolín, K Raškovci 1380, o schválení oddlužení

takto:

Usnesení zdejšího soudu čj. KSPH 41 INS 11341/2010-B-13 ze dne 17. ledna 2011 se mění tak, že výrok III. usnesení zní:

III. Soud ukládá plátci mzdy dlužníka EKO Logistics, s.r.o., se sídlem Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 26710170, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale na účet insolvenčního správce: 241808596/0300.

Odůvodnění:

Při ústním jednání, které bylo soudem nařízeno na 27.5.2011, dlužník soudu předložil pracovní smlouvu uzavřenou dne 23.5.2011 se zaměstnavatelem EKO Logistics, s.r.o., se sídlem Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 26710170., která je uzavřena na dobu určitou do 22.11.2011 s 3 měsíční zkušební lhůtou.

Soud proto změnil výrok III. usnesení jak je výše uvedeno.

Částka, která dosud byla deponována u insolvenčního správce, nechť je vyplacena vůči jednotlivým věřitelům v poměru jejich uspokojení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 31. května 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková