KSPH 41 INS 10942/2013-A-19
č.j. KSPH 41 INS 10942/2013-A-19

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Hana anonymizovano , anonymizovano , Zápy 229, 250 01 Zápy, o insolvenčním návrhu věřitele: Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, zast.: JUDr. Petrem Balcarem, se sídlem Revoluční 15, 110 00 Praha 1,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 10942/2013-A-16 ze dne 6. srpna 2013 s e m ě n í tak, že s e insolvenční řízení ve věci dlužníka: Hana anonymizovano , nar. 21.2. 1975, Zápy 229, 250 01 Zápy, o návrhu věřitele: Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 18.4.2013 domáhal zjištění úpadku dlužníka.

Usnesením č.j.-A-15 ze dne 18. 6. 2013 byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, a to do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Zároveň byl navrhovatel poučen, že v případě nezaplacení zálohy může být insolvenční řízení zastaveno.

Dle ust. § 108 odst. 3 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Usnesení bylo navrhovateli doručeno do datové schránky dne 21.6. 2013 a nabylo tak právní moci dne 9.7. 2013. Záloha měla být tedy zaplacena nejpozději do 15.7. 2013. Dotazem učiněným dne 6.8.2013 bylo v účtárně zdejšího soudu zjištěno, že dlužník platbu skutečně neprovedl. Lhůta k zaplacení zálohy tak marně uplynula. Soud proto rozhodl podle ust. § 108 odst. 3 IZ a řízení ve shora uvedené věci zastavil. Usnesení o zastavení řízení č.j. -A-16 bylo věřiteli doručeno dne 8.8.2013.

Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 19.8.2013 se věřitel do citovaného rozhodnutí odvolal s tím, že k pozdnímu zpracování výzvy došlo z důvodu administrativní chyby na straně věřitele, a proto byla záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena až dne 8.8.2013 (na účet soudu připsána dne 9.8.2013). Za situace, kdy záloha byla zaplacena ještě před právní mocí usnesení o zastavení řízení a rovněž z důvodu procesně hospodárného řešení vzniklé situace, soud napadené rozhodnutí změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud v daném případě shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 21. srpna 2013

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská