KSPH 41 INS 10884/2014-P3-4
č.j. KSPH 41 INS 10884/2014-P3-4

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Vančurova 860, 263 01 Dobříš, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3: Home Credit, a.s., IČ 269 78 636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 41 INS 10884/2014-P3-2 ze dne 29.05.2014 s e r u š í a přihláška č.3 věřitele č. 3: Home Credit, a.s., IČ 269 78 636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, s e v dílčí pohledávce č.2 ve výši 10.050,46 Kč, n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 27. října 2010 č.j. 41 INS 10884/2010-A-13 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Do insolvenčního řízení přihlásil přihláškou P3 věřitel č. 3: Home Credit, a.s., IČ 269 78 636 (dále jen věřitel ) své pohledávky v celkové výši 64.495,80 Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 54.445,34,-Kč, pohledávku č. 2 ve výši 10.050,46,-Kč. Dne 7. ledna 2011 proběhlo přezkumné jednání, při kterém byla dílčí pohledávka č.2 uvedeného věřitele co do pravosti a výše popřena. Insolvenční správce vzal však popření pohledávky zpět, dlužník žalobu nepodal, pohledávka uvedeného věřitele je zjištěna.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 19. září 2014

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská