KSPH 40 INS 4666/2008-B-167
č.j. KSPH 40 INS 4666/2008-B-167

USNESENÍ:

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka Martina Hofmana r.j. 661201/1615, IČ: 15835863, bytem v Chatách 119/11, 250 01 Říčany-Pacov v rámci své dohlédací činnosti o nařízené dražbě nemovitostí a movitých věcí tvořící vybavení těchto nemovitostí zapsaných na LV 112 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, obec Říčany, okres Praha-východ, k.v. Pacov u Říčan

t a k t o: Soud vydává toto předběžné opatření:

JUDr. Vladimír Plášil soudní exekutor Exekutorského úřadu v Praze 7, se sídlem Misarova 25, 170 00 Praha 7 není oprávněn provést dobrovolnou dražbu na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 25.9.2014 uzavřené dle § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční úřad v plném znění) a dle dražební vyhlášky zveřejněné dne 27.10.2014 na www.centralniadresa.cz.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení bylo zahájeno zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-3 k návrhu věřitelů dlužníka. Pravomocným usnesením č.j.-A-67 ze dne 12.3.2009. Soud zjistil úpadek dlužníka, prohlásil pravomocným usnesením konkurs na majetek dlužníka a nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Následně byl pravomocným usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-69 ze dne 23.3.2009 ustanoven do funkce insolvenčního správce JUDr. Pavel Němec. Ze soupisu majetkové podstaty pak soud zjistil, že v této podstatě jsou dosud zapsány nemovitosti na LV 112 pro okres Praha-východ, obec Říčany, k. ú. Pacov u Říčan u Katastrálního úřadu pro středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ včetně věcí movitých tvořících vybavení těchto nemovitostí (dále jen nemovitosti).

V průběhu insolvenčního řízení bylo rozhodnuto insolvenčním soudem usnesením č.j. -B-64 ze dne 7.6.2011 po předloženém souhlasu věřitelského orgánu o zpeněžení nemovitosti prodejem mimo dražbu. Následně na schůzi věřitelského výboru svolaného soudem a za účasti insolvenčního správce došlo k dohodě o změně způsobu zpeněžení a to ve veřejné dražbě dle ust. § 286 odst. 1 písm. a). zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ). Tato skutečnost pak byla následně potvrzena pravomocným usnesením insolvenčního soudu č.j.-B-148 ze dne 23.9.2014. Písemným podáním ze dne 13.10.2014 insolvenční správce oznámil, že věřitelský výbor souhlasil se smlouvou o provedení elektronické veřejné dražby dobrovolné ve znění navrženém správcem s úpravami navrženými věřitelským výborem, s tím, že pokyny ke zpeněžení nemovitostí byla pověřena členka věřitelského výboru JUDr. Marcela

Dobřejová, která je současně právním zástupcem zajištěného věřitele p. Pavla Schalleza (dále jen zajištěný věřitel) pokud jde o předmětné nemovitosti. Písemných podáním ze dne 13.10.2014 pak insolvenční správce předložil smlouvu ze dne 10.10.2014 o provedení elektronické veřejné dražby dobrovolně uzavřené k návrhu výše uvedeného zajištěného věřitele s JUDr. Vladimírem Plášilem soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 7 (dále jen dražebník). Písemným podáním ze dne 3.11.2014 pak insolvenční správce oznámil soudu, že dne 30.10.2014 vypověděl smlouvu o provedení elektronické veřejné dražby dobrovolné ze dne 10.10.2014 s odůvodněním v tomto písemném podání uvedeném. Následně pak písemným podáním ze dne 10.11.2014 požádal dražebníka upuštění od provedení předmětné dražby, což však dražebník dosud neučinil.

K podané výpovědi insolvenčního správce se dražebník vyjádřil tak, že ji považuje za právně irelevantní s odůvodněním uvedeným v písemném vyjádření označeném jako Sdělení k podání insolvenčního správce z 30.10.2014 s tím závěrem, že neshledává důvodu ke zrušení provedení nařízené dražby. Ve věci se písemně vyjádřil i zajištěné věřitel p. Pavel Schaller písemným podáním ze dne 6.11.2014 tak, že trvá na provedení a pokud by byla dražba zmařena, bude trvat na provedení dražby v souladu s rozhodnutím ze dne 7.7.2014 a bude opětovně navrhovat, aby tato byla provedena již určeným dražebníkem.

Soud kontrolou spisu ke dne 20.11.2014 zjistil, že jak insolvenční správce, dražebník i zajištěný věřitel setrvali na shora již uvedených stanoviscích a z důvodu, že mezi nimi nedošlo k sjednocení stanovisek rozhodl s ohledem na blížící se termín dražby, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení s tímto odůvodněním.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákona odkazuje.

Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníku nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle ust. § 82 odst. 1 věta první IZ. Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu nestanoví-li zákon jinak.

Při vydání tohoto předběžného opatření dále vyšel soud ze závěrů a souhlasu věřitelského výboru(jehož členem je i jediný zajištěný věřitel) a následného souhlasu soudu s prodejem nemovitostí ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2008 Sb. v platném znění. Podkladem k provedení dražby je pak smlouva po provedení elektronické veřejné dražby dobrovolné ze dne 10.10.2014, jejichž znění byl mimo jiné odsouhlaseno věřitelským výborem, a dle které měla být dražba provedena a účastníci této smlouvy byli vázáni sjednanými ujednáními této smlouvy., které by neměly být v rozporu s výše již citovanými souhlasy, a ke kterým se účastníci této smlouvy zavázali svými podpisy.

Z předmětné smlouvy však není jasné (na rozdíl od uděleného pokynu) podle jakého zákona by měla být dražba provedena. V čl. II. bod 2.1 se hovoří o dražbě dle § 76 IZ exekučního řádu (stejně tak čl. XII. bod 12.3 smlouvy). Na druhou stranu v čl. IX jsou povinnosti jak navrhovateli, tak dražebníku stanoveny i dle zákona o veřejných dražbách (čl. 9.1 předmětné smlouvy-ověřený podpis navrhovatele, který dle exekučního řádu není třeba. Stejně tak čl. 9.2 písm. c) smlouvy odkazuje rovněž na zákon o veřejných dražbách. Přílohou předmětné smlouvy je i usnesení insolvenčního soudu, kterým byl udělen souhlas se zpeněžením dle ust. § 286 odst. 1 písm. a) IZ a dražebník (exekutor) tak byl obeznámen s tím, že zpeněžení má být provedeno veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a nikoliv prodejem nemovitostí dle o.s.ř. a exekučního řádu. Dále pak v čl. II bod 2.1 (stejně tak v čl. XII bod 12.3 smlouvy) se strany ujednaly, že se smlouva řídí dle ust. § 76 odst. 2 exekučního řádu per analogism k ust. zákona č. 26/2000 Sb., kdy dle ust. § 76 odst. 2 exekučního řádu se však postupuje pouze dle exekučního řádu (potažmo o.s.ř.) a nikoli dle zákona o veřejných dražbách (viz komentář k ust. § 76 odst. 2 exekučního řádu se zákon o veřejných dražbách nepoužije).

Na základě těchto závěrů pak soud má za nesporné, že předmětná smlouva není napsána určitě a jasně a provedením dobrovolné dražby by dražebník postupoval v rozporu s výše uvedenými pokyny věřitelského orgánu zajištěného věřitele i v rozporu s výše uvedenými pokyny věřitelského orgánu, zajištěného věřitele i v rozporu s usnesením soudu č.j.-B-148 ze dne 23.9.2014, kterým byl vystaven soudem souhlas se z peněžením postupem dle ust. § 286 odst. 1 písm. a) IZ.

Soud dále konstatuje, že i bez ohledu na to, zda měl dražebník postupovat dle exekučního řádu nebo zákona o veřejných dražbách ze strany dražebníka došlo k porušení smlouvy, jejíž obsahem byl vázán, a kterou jsou upravena vzájemná práva a povinností účastníků smlouvy. Jedná se zejména o zveřejnění dražební vyhlášky bez schválení a podpisu insolvenčního správce (cl IX 9.2 b) porušení ust. čl. 9.2 e) a f), kdy se dražebník zavázal splnit prezentaci nemovitostí potencionálním kupcům, avšak tuto povinnost v rozporu se smlouvou převedl na druhou stranu smlouvy. Dále pak dražební vyhláška vydaná dlužníkem postrádá povinnosti dané ust. § 295 IZ, kdy byl porušen čl. V 1.3 smlouvy o provedení dražby. Dražební vyhláška pak odkazuje na práva osob majících překupní právo na dražené nemovitosti, přičemž toto je v přímém rozporu s ust. § 284 odst. 2) IZ.

Soud tedy s ohledem na výše uvedené zjištěné rozhodl v rámci původní jistoty dobrovolné dražby s ohledem na budoucího vlastníka nemovitostí o neprovedení dobrovolné dražby dle smlouvy ze dne 25.9.2014 a dražební vyhlášky zveřejněné dne 27.10.2014.V následujících období bude nutno určit nový způsob zpeněžení nemovitostí za přímé účasti insolvenčního správce, zajištěného věřitele a věřitelského orgánu dle ust. § 286 IZ a dle ust. § 293 IZ.

V tomto případě soud nevyžadoval složení jistot, neboť dle ust. § 82 odst. 1 IZ je není povinen složit navrhovatel předběžného opatření, které může soud nařídit i bez návrhu, což je tento případ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec lhůty k odvolání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.)

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (ust. § 76 d o.s.ř.).

V Praze dne 21. listopadu 204

JUDr. Tomáš Malý, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová