KSPH 40 INS 4162/2011-P-3
Jednací číslo: KSPH 40 INS 4162/2011-P-3-6

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Havryljuk anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 46, 273 41 Cvrčovice, Brandýsek, o insolvenčním návrhu věřitele: LEASING-STAR spol. s r.o. Teplice, IČ 41324536, se sídlem Nákladní 1060, 415 01 Teplice, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

takto :

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 24.01.2013 č.j. KSPH 40 INS 4162/2011-P-3-2, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele . 3: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem: Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, a kterým byla ukončena účast tohoto věřitele, se z r u š u j e .

II. Přihláška pohledávky věřitele č. 3: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem: Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, se odmítá ve výši 13.500,-Kč.

Odůvodnění :

Přihláškou ze dne 12. prosince 2011 přihlásil věřitel č. 3 : HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem: Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, svou pohledávku za dlužníkem ve výši 25.100,-Kč. Insolvenční správce tuto pohledávku uznal co do pravosti výše 11.600,-Kč, tedy co do pravosti výše 13.500,-Kč tuto pohledávku popřel.

Podáním doručenému insolvenčnímu soudu dne 5. listopadu 2012 insolvenční správce insolvenčnímu soudu sdělil, že věřiteli bylo doručeno vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona, avšak v zákonné lhůtě dle § 198 insolvenčního zákona nepodal incidenční žalobu.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 24.01.2013 č.j.-2 byla odmítnuta přihláška věřitele . 3: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem: Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, a byla ukončena účast tohoto věřitele.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

V souladu s ust. § 198 insolvenčního zákona se k přihlášce pohledávky tohoto věřitele ve výši uvedené ve výroku II. nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 4. března 2013

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout