KSPH 40 INS 32606/2013-B-30
Jednací číslo: KSPH 40 INS 32606/2013-B-30 spojeno s řízením sp. zn.: KSPH 40 INS 32614/2013

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: 1) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Černín 84, 267 51 Zdice, 2) Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Černín 84, 267 51 Zdice, o insolvenčním návrhu dlužníka a o insolvenčním návrhu věřitele Money service a.s., IČ: 28970691, se s íd le m U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku nále žejícího do majetkové podstaty, takto:

I. Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Michaely anonymizovano , nar. 24. 5. 1989, bytem Černín 84, 267 51 Zdice (B-26), podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Michaela anonymizovano , nar. 24. 5. 1989, bytem Černín 84, 267 51 Zdice, z majetkové podstaty dlužníka 1) Jiří anonymizovano , anonymizovano , b yte m Černín 84, 267 51 Zdice, 2) Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Černín 84, 267 51 Zdice, nabyla:

pozemek parc.č. st. 163, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m2 , jehož součástí je budova č.p. 84, objekt k bydlení, pozemek parc.č. 14/1, zahrada, o výměře 2345 m2 , pozemek parc.č. 14/2, zahrada, o výměře 109 m2 , vše k.ú. Černín u Zdic, obec Zdice, zapsáno na LV č. 1392 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

II. Prodej se uskuteční za podmínek: a) že nemovité věci budou prodány za kupní cenu ve výši minimálně 1.950.000,-Kč, b) úhrady kupní ceny nejpozději dne, který bezprostředně bude předcházet dni uzavření smlouvy o převodu nemovitých věcí, c) daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitým věcem do katastru nemovitostí hradí kupující.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2 ).

V Praze dne 23. září 2015

JUDr. Tomáš Malý , v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Pelcová Barbora 1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů