KSPH 40 INS 3089/2012-B-34
č.j.: KSPH 40 INS 3089/2012-B-34

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Miroslav P e t r e n k a , nar. 27.11.1973, bytem Na Nové 863, 267 51 Zdice, zastoupeného JUDr. Petrem Folprechtem, advokátem se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 15000 Praha 5, o insolvenčním návrhu dlužníka, a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti ze dne 20. 1. 2016 (B-33) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Nové 863, 267 51 Zdice, z majetkové podstaty dlužníka: Miroslav P e t r e n k a , nar. 27.11.1973, bytem Na Nové 863, 267 51 Zdice, nabyla: obchodní podíl ve společnosti EUROGAD s.r.o., IČ: 24140414, se sídlem Na Nové 863, 267 51 Zdice, nemovité věci: o pozemek parc. č. 1415/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, o pozemek parc. č. 1415/5, zahrada, o výměře 43 m2,

vše v k.ú. Zdice (792446), obec Zdice, zapsáno na LV č. 1640 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k těmto nemovitým věcem: o pozemek parc. č. 1415/1, zahrada, o výměře 848 m2, o pozemek parc.č. 1415/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 141 jehož , m součástí je stavba č.p. 863, objekt k bydlení, o pozemek parc. č. 1415/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž,

vše v k.ú. Zdice (792446), obec Zdice, zapsáno na LV č. 1266 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Nové 863, 267 51 Zdice, může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) Zdice, aby nabídla nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 1. února 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů