KSPH 40 INS 29828/2012-P-5
USNESENÍ

Krajský soud V Praze rozhodl samosoudcem JU Dr. Tomášem Malým V insolvenční věci dlužníka: Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Cyrila Boudy 283, 274 01 Slaný, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení takto:

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 06.03.2013 č.j. KSPH 40 INS 29828/2012-P-5-2, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele 5 ESSOX s. r. o., IČ: 267 64 652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, a kterým byla ukončena účast tohoto věřitele, se z ruš uje .

Odůvodnění:

Krajský soud vPraze jakožto insolvenční soud dne 29. 1. 2013 rozhodl usnesením č.j. KSPH 40 INS 29828/2012-A10 o úpadku dlužníka: Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Cyrila Boudy 283, 274 01 Slaný, a současně zvolil jako způsob řešení dlužníkova úpadku oddlužení.

Přihláškou ze dne 21. února 2013 přihlásil věřitel č. 5 ESSOX s. r. o., IČ: 267 64 652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 21 Ceské Budějovice.

Insolvenční soud zároveň vtomto rozhodnutí vyzval v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm d) insolvenčního zákona věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění.

Usnesení zdejšího soudu ze dne 06.03.2013 č.j.-2 byla odmítnuta přihláška věřitele 5 a byla ukončena účast tohoto věřitele.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že přihlášku své pohledávky podal ve lhůtě stanovené v usnesení č.j.-A-10.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze vplném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

P o u č e ní : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 18. března 2013 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout