KSPH 40 INS 2923/2012-A-10
Č.j. KSPH 40 INS 2923/2012-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Petr V e n d l , nar. 12.08.1986, bytem Na Hradbách 130, 280 02 Kolín I

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 2923/2012-A-8 o zastavení insolvenčního řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení se mění tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením insolvenčního soudu č.j.-A-8 bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení, a to z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání, o tom byl navrhovatel v předmětném usnesení poučen.

Protože záloha na náklady insolvenčního řízení byla dlužníkem zaplacena dne 23. března 2012, a protože podle citovaného ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona má insolvenční soud možnost v řízení pokračovat i v případě, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla zaplacena (včas), rozhodl insolvenční soud jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Opačný postup by vedl k průtahům a nehospodárnosti řízení, když insolvenční navrhovatel má možnost podat po (případné) právní moci usnesení o zastavení řízení nový insolvenční návrh ve stejné věci. Insolvenční soud tak postupoval v souladu se zásadami insolvenčního řízení, vyjádřenými zejména v ust. § 5 insolvenčního zákona, tedy v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. -pokračování-

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 10. dubna 2012 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová

-2-