KSPH 40 INS 27544/2012-P-14
č.j.: KSPH 40 INS 27544/2012-P-14-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Bio Servis Benešov spol. s r.o., IČ 27580962, Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov, o insolvenčním návrhu věřitele: Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, zast.: JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Revoluční 15, 110 00 Praha 1, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

takto :

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 14.11.2013 č.j. KSPH 40 INS 27544/2012-P-14-2, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 1.1. věřitele č. 14: M-EC CB s.r.o., IČ: 26094355, se sídlem: Polní 361, 373 67 Borek, ve výši 2.508.697,-Kč, se zrušuje.

Odůvodnění :

Přihláškou ze dne 23.01.2013 přihlásil věřitel č. věřitele č. 14: M-EC CB s.r.o., IČ: 26094355, se sídlem: Polní 361, 373 67 Borek, svou pohledávku za dlužníkem ve výši 2.909.660,18,-Kč. Insolvenční správce tuto pohledávku uznal co do pravosti výše 400.963,18,-Kč, tedy co do pravosti výše 2.508.697,18,-Kč tuto pohledávku popřel.

Podáním doručenému insolvenčnímu soudu dne 3. listopadu 2013 insolvenční správce insolvenčnímu soudu sdělil, že věřiteli bylo doručeno vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona, avšak v zákonné lhůtě dle § 198 insolvenčního zákona nepodal incidenční žalobu.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 14.11.2013 č.j.-2, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 1.1. věřitele č. 14: M-EC CB s.r.o., IČ: 26094355, se sídlem: Polní 361, 373 67 Borek, ve výši 2.508.697,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil. -pokračování-

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 13. ledna 2014

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová