KSPH 40 INS 2716/2011-A-31
č.j. KSPH 40 INS 2716/2011-A-31

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci navrhovatele: TREGO In s.r.o., IČ: 649 44 212, se sídlem Komunardů 309/6, 170 00 Praha 7, Holešovice, a insolvenčního dlužníka: Window Holding a.s., IČ: 284 36 024, se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, zastoupeného Mgr. Petrem Kuhnem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto :

Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 2716/2011 do nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí o úpadku dlužníka Window Holding a. s., IČ: 284 36 024, se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze rozhodl vyhláškou ze dne 21.2.2011 o zahájení insolvenčního řízení v insolvenční věci dlužníka Window Holding a. s., IČ: 284 36 024, se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, a to na základě návrhu navrhovatele TREGO In s.r.o., IČ: 649 44 212, se sídlem Komunardů 309/6, Praha 7, Holešovice ze dne 16.2.2011.

Městský soud v Praze usnesením čj. MSPH 59 INS 2716/2011-A-6 ze dne 22.2.2011 (PM 22.3.2011) rozhodl o své místní nepříslušnosti a o postoupení věci po právní moci usnesení Krajskému soudu v Praze. Předmětný spis byl postoupen zdejšímu soudu přípisem dne 19. dubna 2011 a doručen dne 27. dubna 2011.

Městský soud v Praze k návrhu dlužníka ve věci vydal usnesení dne 10.3.2011, kterým zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým se dlužník domáhal zrušení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, a to s odůvodněním v tomto usnesení uvedeném.

K odvolání dlužníka pak Vrchní soud v Praze svým usnesením 1 VSPH 336/2011-A-23 ze dne 19.4.2011 usnesení MS v Praze čj. MSPH 59 INS 2716/2011-A-14 ze dne 10.3.2011 o zamítnutí návrhu na předběžné opatření zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení s odůvodněním v tomto usnesení uvedeném. Předmětné usnesení bylo pak zdejšímu soudu Městským soudem v Praze doručeno dne 4.5.2011.

Ze spisu soud zjistil, že návrhem na nařízení předběžného opatření podaným u Krajského soudu v Praze dne 2.3.2011 se dlužník domáhal nařízení předběžného opatření k odklizení účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 82 odst. 1 IZ, neboť návrh je šikanózní, protože dlužník vůči insolvenčnímu navrhovateli nemá žádné závazky a není v úpadku. Dlužník složil jistotu 50.000,00 Kč na účet Krajského soudu v Praze, neboť tento soud je věcně a místně příslušný k rozhodnutí. Dále uvedl, že podaný návrh není důvodný že pohledávky navrhovatele jím označené neuznává, a že neexistují. Tvrdí, že není v žádném případě v úpadku, neboť disponuje finančními prostředky na svých účtech, které mnohonásobně převyšují navrhovatelem tvrzenou výši dluhu a vlastní navíc rozsáhlý movitý i nemovitý majetek.

S ohledem na velmi závažné důsledky zahájení insolvenčního řízení, resp. dopad jeho účinků do sféry dlužníka, je dlužník toho názoru, že ze strany navrhovatele jde o šikanózní návrh s cílem přimět jej k zaplacení neuznávaných pohledávek. Z tohoto důvodu navrhl, aby soud předběžným opatřením vyloučil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, také z důvodu odvrácení již vzniklých a hrozících škod poškozením dobré pověsti dlužníka, prodražením prodeje dlužníkových výrobků a odmítáním uzavření smluv s poukazem na zahájení insolvenčního řízení. Tuto skutečnost pak osvědčil dopisem České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 1.3.2011, z kterého soud zjistil, že i přes rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze strany dlužníka, odmítla uzavřít smlouvu o dílo na dohodu ve výši 3.500.000,-Kč z důvodu zahájení insolvenčního řízení.

Soud posoudil dosavadní obsah spisu včetně listin předložených účastníky a dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření odklizujícího účinky zahájení insolvenčního řízení je za dané situace důvodný, aniž by byl předjímán výsledek rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Ústní jednání o zjištění úpadku dlužníka soud svolal na 25.5.2011.

Soud na základě uvedeného dospěl k závěru, že z předložených důkazů v této fázi řízení není prokázáno, že dlužník je insolventní a tedy nelze jej v jeho právech jakkoliv omezovat účinky vyvolanými insolvenčním řízením.

Proto soud v souladu se zásadou insolvenčního řízení vyjádřenou v § 5 písm. a) IZ /zákon č. 182/2006 Sb./ postupoval dle § 111 a 113 odst. 1 IZ a tímto předběžným opatřením účinky zahájení insolvenčního řízení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná navrhovateli a dlužníkovi běžet ode dne, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst.2 a §75 IZ).

Předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o insolvenčních návrzích dle ust. § 136 nebo § 142 IZ.

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 6. května 2011 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Helena Pýchová