KSPH 40 INS 24327/2011-B-29
č.j. : KSPH 40 INS 24327/2011-B-29

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libuše K v a p i l o v á , anonymizovano , bytem Prostřední 1517/9, 250 01 Brandýs nad Labem, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Charlie trans s.r.o., IČ: 24683078, se sídlem Tuhaň 166, PSČ 27741 (B-18) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Charlie trans s.r.o., IČ: 24683078, se sídlem Tuhaň 166, PSČ 27741, z majetkové podstaty dlužníka: Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Prostřední 1517/9, 250 01 Brandýs nad Labem, nabyl: pozemek parc.č. st. 202, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.213 m2, jehož součástí je budova č.p. 166, objekt k bydlení, pozemek parc. č. 556/2, zahrada, o výměře 837 m2, vše zapsáno na LV č. 37, pro k.ú. Tuhaň, obec Tuhaň, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Charlie trans s.r.o., IČ: 24683078, se sídlem Tuhaň 166, PSČ 27741, může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Charlie trans s.r.o., IČ: 24683078, se sídlem Tuhaň 166, PSČ 27741, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů