KSPH 40 INS 22968/2013-A-10
Jednací číslo: KSPH 40 INS 22968/2013-A-10

USN ESEN Í

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Ždánice 148, 281 63 Ždánice, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto :

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 40 INS 22968/2013-A-8 ze dne 22. srpna 2013, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu a o nákladech řízení, se z r u š u j e .

Od ůvo d ně n í :

Návrhem, kterým bylo dne 19. srpna 2013 zahájeno nadepsané insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel (dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a ře še ní tohoto úpadku oddlužením. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly té ho ž d ne zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

Dne 19. září 2013 podal dlužník podáním (č.l. A-9) proti výše citovanému usnesení soudu odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. října 2013

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Helena Brejníková