KSPH 40 INS 17179/2012spojeno s řízením sp. zn.: KSPH 40 INS 17179/2012

USNESENÍ

Krajský soud V Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým V insolvenční Věci dlužníka: 1) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Olbramovická 698/ 19, IČ: 86614576, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1 2) Monika anonymizovano , nar. 01.03.1972, bytem Praha 4, Olbramovická 698/19,IČ: 71795171, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, takto:

Usnesení Krajského soudu V Praze ze dne 14. prosince 2012 ě.j. KSPH 40 INS 17178/2012-A-17, kterým soud uložil insolvenčnímu navrhovateli : 1) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Olbramovická 698/ 19, IČ: 86614576, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, 2) Monika anonymizovano , nar. 01.03.1972, bytem Praha 4, Olbramovická 698/19,IČ: 71795171, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, zaplatit společně a nerozdílně ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 9401717812 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu,se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jakožto insolvenční soud dne 14. prosince 2012 uložil usnesením ěj. KSPH 40 INS 17178/2012-A-17 insolvenčnímu navrhovateli: 1) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Olbramovická 698/ 19, IČ: 86614576, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, 2) Monika anonymizovano , nar. 01.03.1972, bytem Praha 4, Olbramovická 698/19,IČ: 71795171, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, zaplatit společně a nerozdílně ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 9401717812 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu.

Proti tomuto usnesení podal 1) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Olbramovická 698/ 19, IČ: 86614576, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1 2) Monika anonymizovano , nar. 01.03.1972, bytem Praha 4, Olbramovická 698/19,IČ: 71795171, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, dne 25. ledna 2013 v zákonně lhůtě odvolání.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, j de-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve Věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 25. března 2013

JUDr. Tomáš Malý, V.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout