KSPH 40 INS 16541/2011-P-3
č.j. : KSPH 40 INS 16541/2011-P-3-6

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Sadová 2109, 288 02 Nymburk, korespondenční adresa Růžová 2142, 288 02 Nymburk o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 27. března 2012 č.j. KSPH 40 INS 16541/2011-P-3- 4, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č.3 , se z r u š u j e

II. Přihláška pohledávky věřitele č. 3: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, se neodmítá.

III. Pohledávka věřitele č. 3 : HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav j e z j i š ť e n á , a to ve výši 7.900,-Kč

IV. Účast věřitele č. 3: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, se sídlem Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, v tomto insolvenčním řízení ve věci úpadce: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Sadová 2109, 288 02 Nymburk, nekončí.

Odůvodnění:

Přihláškou ze dne 20. prosince 2011 přihlásil věřitel č. 3 : HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, svou pohledávku za dlužníkem ve výši 73.640,-Kč. Insolvenční správce tuto pohledávku uznal co do pravosti výše 7.900,-Kč, tedy co do pravosti výše 65.740,-Kč tuto pohledávku popřel. Podáním ze dne 21. února 2012 doručeným insolvenčnímu soudu dne 23. února 2012 vzal věřitel uvedený ve výroku I. část přihlášené pohledávky zpět, a to v částce 10.071,-Kč. Dne 27. března 2012 usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 16541/2011-P-3-4 byla přihláška věřitele odmítnuta v celé výši.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že veřitel č.3 přihlásil do řízení tři pohledávky v celkové výši 73.640,-Kč( pohledávku č.1 ve výši 20.140,-Kč, č.2 ve výši 50.000,-Kč a č.3 ve výši 3.500,-Kč), pohledávka však byla na přezkumném jednání isnolvenčím správcem popřena v plné výši co se týče pohledávky č.2 a pohledávky č.3, částečně popřena ohledně pohledávky č.1 a to ve výši 12.240,-Kč. Následně vzal věřitel č.3 část přihlášené pohledávky zpět, a to v částce 10.071,-Kč u pohledávky č.1. Jelikož pohledávka č.1 byla zjištěna ve výši 7.900,-Kč, což představuje více než 50% -pokračování-přihlášené pohledávky č.1, navrhl věřitel č.3 zrušení napadeného usnesení, jímž byla přihláška odmítnuta a ukončena účast věřitele v řízení.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 16. května 2012

JUDr. Tomáš Malý, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Helena Pýchová

-2-