KSPH 40 INS 15718/2012-A-16
č.j. : KSPH 40 INS 15718/2012-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem P. Bezruče 123, 273 03 Stochov, o insolvenčním návrhu věřitele: PRIMOS, spol. s r.o., IČ: 27387194, se sídlem Zdiměřická 1446/16, 149 00 Praha 4-Chodov,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 15718/2012-A-6 se mění následovně:

Soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli (věřiteli): PRIMOS, spol. s r.o., IČ: 27387194, se sídlem Zdiměřická 1446/16, 149 00 Praha 4-Chodov, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, a to bezhotovostně na bankovní účet soudu : 6015-8729111 / 0710 vedený u ČNB, variabilní symbol: 9401571812 nebo hotově na pokladně zdejšího soudu.

Odůvodnění:

Dne 27. června 2012 podal věřitel insolvenční návrh. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 27.06.2012 v 15:03 hod. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly téhož dne zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Insolvenční navrhovatel (věřitel) se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a řešení tohoto úpadku konkursem.

Usnesením Krajského soudu č.j.-A-6 soud vyměřil insolvenčnímu navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Dne 7. srpna 2012 podal insolvenční věřitel odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí, které odůvodnil zejména tím, že dlužník má nemovitý majetek, a proto se dá předpokládat příjem do majetkové podstaty, ze kterého budou pokryty náklady na insolvenční řízení.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto napadené usnesení změnil. -pokračování-

Při vyměřování zálohy na náklady insolvenčního řízení vyšel insolvenční soud z věřitelem tvrzených a doložených skutečností ohledně dlužníkova majetku, který tvoří i nemovitý majetek ( pozemek parc. č. 315/3, zahrada, zapsáno na LV č. 1083 pro k.ú. a obec Stochov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno). Veřitel rovněž uvedl, že dlužník je ekonomicky aktivní a dá se proto očekávat rovněž příjem do podstaty ve formě srážek mzdy. Záloha na náklady insolvenčního řízení byla tedy vyměřena insolvenčním soudem ve výši podle výroku I. tohoto rozhodnutí, neboť tato výše je dle insolvenčního soudu nutná k tomu, aby insolvenční správce měl k dispozici potřebné finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, resp. po svém ustanovení do funkce, aby mohl účinně zahájit svoji činnost, vedoucí mimo jiné také ke zpeněžení dlužníkova majetku a rovněž proto, aby byla poskytnuta záruka úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 insolvenčního zákona), neboť účelem tohoto zákona není, aby insolvenční správce hradil tyto výdaje z vlastních prostředků.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o.s.ř. ). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (§ 108 odst. 3 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 16. srpna 2012

JUDr. Tomáš Malý, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout

-2-