KSPH 40 INS 1545/2012-B-50
Jednací číslo: KSPH 40 INS 1545/2012-B-50 spojeno s řízením sp. zn.: KSPH 40 INS 1546/2012

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým insolvenční věci dlužníka: 1) Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Počepice 54, 262 55 Počepice, 2) Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Počepice 54, 262 55 Počepice, o insolvenčním návrhu dlužníka, a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

I. Soud při výkonu své působnosti ve smyslu ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona 1 vyslovuje s o u h l a s s tím, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 1/10 k těmto nemovitým věcem: pozemek parc.č. st. 66, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m2, jehož součástí je stavba č.p. 52, objekt k bydlení, pozemek parc. č. st. 125, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 376 m2, pozemek parc. č. 66, zahrada, o výměře 93 m2, pozemek parc. č. 758/13, ostatní plocha, o výměře 952 m2, vše k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní, obec Milíkov, zapsáno na LV č. 150 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb (dále jen Nemovitosti ).

II. Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek: a) shromáždění veškerých insolvenčnímu správci došlých nabídek a následného výběru nejvyšší cenové nabídky v místě a čase prodeje, b) úhrady kupní ceny nejpozději dne, který bezprostředně bude předcházet dni uzavření smlouvy o převodu nemovitostí, c) náklady na zpeněžení Nemovitosti nepřesáhnou (včetně DPH) 5 % výtěžku zpeněžení, d) daň z nabytí nemovitých věcí a poplatky související s vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující.

III. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na Nemovitostech zanikají jejich zpeněžením.

IV. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci, aby neprodleně po uzavření smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení Nemovitostí prodejem mimo dražbu, založil tuto smlouvu do insolvenčního rejstříku dle ust. § 283 odst. 4 insolvenčního zákona.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 285 32 Hlízov, (B-46) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 2 s o u h l a s s tím, aby Marcela Sandtnerová, bytem Hlízov 212, 285 32 Hlízov, z majetkové podstaty dlužníka: 1) Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Počepice 54, 262 55 Počepice, 2) Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Počepice 54, 262 55 Počepice, nabyla Nemovitosti uvedené ve výroku I. tohoto usnesení.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Marcela Sandtnerová, bytem Hlízov 212, 285 32 Hlízov, může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Marcele Sandtnerové, bytem Hlízov 212, 285 32 Hlízov, aby nabídla nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 3).

V Praze dne 7. ledna 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

2 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů