KSPH 40 INS 14764/2012-P-2
č.j. : KSPH 40 INS 14764/2012-P-2-4 spojeno s řízením sp. zn.: KSPH 40 INS 14767/2012

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: 1) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Malé obci 35, 285 61 Žleby, 2) Jana anonymizovano , nar. 23.01.1974, bytem Na Malé obci 35, 285 61 Žleby,

takto :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 13. února 2013 č.j. KSPH 40 INS 14764/2012-P-2-2, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č. 2: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Adresa: Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno-město, ve výši 71.004,59,-Kč, se z r u š u j e.

Odůvodnění :

Na přezkumném jednání konaném dne 7. listopadu 2012 byla pohledávka věřitele uvedeného ve výroku I. částečně popřena.

Podáním ze dne 20. listopadu 2012 insolvenční správce insolvenčnímu soudu sdělil, že věřiteli bylo doručeno vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona, avšak v zákonné lhůtě dle § 198 insolvenčního zákona nepodal incidenční žalobu. V souladu s ust. § 198 insolvenčního zákona se tedy k přihlášce pohledávky tohoto věřitele ve výši uvedené ve výroku I. nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

Usnesením ze dne 13. února 2013 č.j.-2 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č. 2: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Adresa: Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno-město, ve výši 71.004,59,-Kč, neboť insolvenční soud při zjišťování, zda věřitel č. 2 nepodal incidenční žalobu, vycházel z údajů v insolvenčního rejstříku vedeného pro dlužníka 1) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Malé obci 35, 285 61 Žleby, za kterým byla přihláška věřitele č. 2 zapsána, pod sp.zn.. Toto řízení je pod sp. zn KSPH 14764/2012 spojeno s řízením sp.zn KSPH 40 INS 14767/2012, které bylo zahájeno pro dlužníka 2) Jana anonymizovano , nar. 23.01. 1974, bytem Na Malé obci 35, 285 61 Žleby.

Proti tomuto usnesení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že dne 6.12.2012 podal žalobu na určení pravosti a výše pohledávky ke Krajskému soudu v Praze a to elektronicky, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem. S tím, že z příslušné podatelny byla následně věřiteli doručena potvrzenka o doručení podání incidenční žaloby:

Insolvenční soud tedy při zápisu incidenční žaloby do insolvenčního rejstříků vycházel z údajů uvedených v tomto podání žaloby a tedy, že právní zástupce věřitele zaslal žalobu na určení pravosti a výše pohledávky k sp. zn. KSPH 40 INS 14767/2012, pod kterou byla i žaloba zapsána do insolvenčního rejstříku. -pokračování-

Pohledávka věřitele č. 2 Home Credit a.s. byla zapsána za dlužníkem 1) Jiří anonymizovano , vedeného pod sp. zna soud při zjišťování, zda věřitel po popření pohledávky insolvenčním správcem vycházel z údajů v insolvenčním rejstříku u této spisové značky, kde není tato žaloba zapsána. Insolvenční soud dospěl na základě toho k nesprávným skutkovým zjištěným, ovšem věřitel svoji žalobu zaslal pod jinou spisovou značku.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 28. února 2013

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout