KSPH 40 INS 13969/2012-B-30
Sp.zn. KSPH 40 INS 13969/2012-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Jateční 798, 280 02 Kolín IV, IČ: 446 75 151, o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 40 INS 13969/2012-B-26 ze dne 10. října 2013 se ve výroku I. m ě n í takto:

Každá pohledávka (nárok) zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu insolvenčního řízení bude uspokojena poměrně a jen do výše 3,344038748 %. K uspokojení těchto pohledávek (nároků) bude použita částka 24.125,71 Kč. Pohledávky věřitelů budou uspokojeny následovně:

Č. v./ č. p. NÁZEV IČO ADRESA K rozvrhu K vyplacení

Českomoravská Vinohradská 1./1. stavební 49241397 3218/169, 119.568,50 3.998,42 Kč spořitelna, a.s. Praha 10 Kč Telefónica Za 2./2. Czech 60193336 Brumlovkou 1.627,95 Kč 54,44 Kč Republic, a.s. 266/2, Praha 4 GE Money Vyskočilova 3./3. Bank, a.s. 25672720 1422/1a, Praha 90.176,00 Kč 3.015,52 Kč 4

Citibank North Wall 4./4. Europe plc. 132781 Quay 1, 10.166,41 Kč 339,97 Kč Dublin

Finanční úřad Žitná 12, Praha 5./5. pro 2 29.767,00 Kč 995,42 Kč Středočeský kraj Finanční úřad Žitná 12, Praha 6./6. pro 2 26.603,00 Kč 889,61 Kč Středočeský kraj ČR-Česká Křížová 7./7. správa 00006963 1292/25, Praha 18.721,00 Kč 626,04 Kč sociálního 5 zabezpečení

VZP ČR Orlická 8./8. 41197518 2020/4, Praha 37.410,00 Kč 1.251,00 Kč 3

Raiffeisenbank, Hvězdova 9./9. a.s. 49240901 1716/2b, Praha 13.050,66 Kč 436,42 Kč 4 PPF B1 B.V. Strawinskylaan 10./10. soukromá 34192873 933, 36.292,84 Kč 1.213,65 Kč s.r.o. Amsterdam ČSOB, a.s. Radlická 11./11. 00001350 333/150, Praha 338.070,90 11.305,22 Kč 5 Kč

Odůvodnění:

Usnesením sp.zn. 40 INS 13969/2012-B-26 ze dne 10.října 2013, soud rozhodl o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, kdy k uspokojení pohledávek věřitelů byla použita částka 14.469,68 Kč. Podáním ze dne 16.10.2013 sdělil insolvenční správce soudu, že, že po dni předložení konečné zprávy obdržel do majetkové podstaty částku 9.656,03 Kč (srážky z příjmů dlužníka), k rozdělení je tak určená celkem částka 24.125,71 Kč a přihlášené pohledávky budou uhrazeny poměrně v rozsahu 3,344038748% nikoliv ve výši 2,005626802%.

Insolvenční soud z výše uvedeného důvodu změnil výrok usnesení ze dne 10.října 2013, č.l. B-26, jak uvedeno ve výroku I. Výroky II. a III. usnesení ze dne 10.října 2013, sp.zn.-B-26 zůstávání nezměněny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu pouze dlužník, insolvenční správce nebo kterýkoliv z věřitelů, jejichž pohledávek se rozvrh týká.

V Praze dne 29. ledna 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. Samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Hurtalová