KSPH 40 INS 13032/2012-P-11
č.j. : KSPH 40 INS 13032/2012-P-11-3

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: SYVA I.T. s.r.o. v likvidaci, IČ: 28457706, se sídlem Hlavní 154, 250 73 Podolanka, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

I. Usnesení č.j. KSPH 40 INS 130232/2012-P-11-2 se mění takto:

I.Přihláška pohledávky věřitele č. 11: P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o., IČ: 26241935, se sídlem: Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, se odmítá.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 11: P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o., IČ: 26241935, se sídlem: Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, v tomto insolvenčním řízení ve věci úpadce: SYVA I.T. s.r.o. v likvidaci, IČ: 28457706, se sídlem Hlavní 154, 250 73 Podolanka, končí.

Odůvodnění:

Přihláškou ze dne 12.10.2012 přihlásil věřitel č. 11: P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o., IČ: 26241935, se sídlem: Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, svou pohledávku za dlužníkem ve výši 162.691,20,-Kč. Insolvenční správce tuto pohledávku uznal co do pravosti výše 44.588,23,-Kč, tedy co do pravosti výše 118.102,97,-Kč tuto pohledávku popřel. Dle ust. § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Dle ust. § 180 povinnost zaplatit částku podle § 178 nebo 179 nelze uložit věřiteli, který práva spojená s nezjištěnou pohledávkou v průběhu insolvenčního řízení nevykonával.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Skutečná výše přihlášené pohledávky činí 27% přihlášené částky a v souladu s ustanovením § 178 se k přihlášce věřitele č. 11: nepřihlíží, a proto ji insolvenční soud odmítl -pokračování-a ukončil účast uvedeného věřitele v tomto řízení, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel uvedený ve výroku I., a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli uvedenému ve výroku I. se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta určená tomuto věřiteli k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno v písemné formě (§ 74 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 13. února 2013

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout

-2-