KSPH 40 INS 12237/2012
KSPH 40 INS 12237/2012 spojeno pod sp. zn. KSPH 40 INS 12235/2012 3 VSPH 1209/2012-P14-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: a) David anonymizovano , anonymizovano , b) Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Votice, Komenského náměstí 142, o odvolání DEBTERIS Management Company SE, IČO: 24844209, se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 12237/2012-P14-2 ze dne 21. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 12237/2012-P14-2 ze dne 21. srpna 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele DEBTERIS Management Company SE neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele DEBTERIS Management Company SE (Věřitel) a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení se končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 40 INS 12235/2012-A-10 z 2.7.2012-spojeno s řízením sp.zn. KSPH 40 INS 12237/2012-zjistil úpadek obou dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením, a že toto usnesení zveřejnil v insolvenčním rejstříku 10.7.2012. V tomto usnesení zároveň podle § 136 odst. 2 písm.d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Poté, co zjistil, že přihláška Věřitele mu byla doručena 14.8.2012, cituje ustanovení § 173 IZ dospěl k závěru, že přihláška pohledávky byla podána opožděně, neboť posledním dnem lhůty bylo 9.8.2012, nelze k ní přihlížet, a proto postupoval podle § 185 IZ, přihlášku pohledávky odmítl a vyslovil, že právní mocí napadeného usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí. Doplnil, že se Věřitel mohl seznámit se shora uvedeným usnesením o spojení řízení dlužníků ze dne 30.5.2012 zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 6.6.2012.

Toto rozhodnutí napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neboť má za to, že přihlášku pohledávky podal včas, když usnesení o úpadku dlužníka bylo zveřejněno až 16.7.2012, nikoliv 10.7.2012, jak se podává ze zveřejněných údajů insolvenčního rejstříku na stránkách www.justice.cz. Za této 3 VSPH 1209/2012 situace mu začala lhůta běžet ode dne zveřejnění a skončila 14.8.2012, takže lhůta 30 dnů pro doručení přihlášky byla dodržena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 419 odst. 2 IZ insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis.

Podle § 421 odst. 1 písm. a) IZ v insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky s uvedením okamžiku vložení rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 179a odst. 1 VKŘ jestliže v průběhu řízení dojde ke spojení věcí, usnesení o spojení se založí také do spojených spisů a až do skončení řízení se do nich zakládají opisy (fotokopie) všech protokolů a rozhodnutí, které jsou součástí původního spisu. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno, se do jednotlivých spisů založí opis tohoto rozhodnutí a vyhotoví se jeden statistický list. Není žádného důvodu nepostupovat podle uvedeného ustanovení v případě spojení dvou insolvenčních řízení ke společnému projednání a rozhodnutí.

K otázce zveřejňování rozhodnutí ve spisu při spojení se vyslovil Nejvyšší soud v rozhodnutí č.j. MSPH 88 INS 4024/2011, 29 NSČR 39/2011-P10-17 z 31.8.2011, v němž uvedl, že ve vztahu k elektronickému spisu v insolvenčním rejstříku dostojí insolvenční soud povinnosti zakládat rozhodnutí v připojeném elektronickém spisu tím, že je bez dalšího zveřejní takovým způsobem, aby lhůta k uplatnění práv a ke splnění povinností plynoucích z těchto rozhodnutí začala běžet stejně jako v elektronickém spisu, pod jehož značkou je v řízení pokračováno, případně tak, že při zveřejnění rozhodnutí v připojeném elektronickém spisu zřetelně vyznačí údaj, z něhož bude patrno, že toto zveřejnění nemá z hlediska běhu lhůty obvyklé účinky, a upozorní, od jakého zveřejnění se lhůta počítá.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že insolvenční soud usnesením č.j. KSPH 40 INS 12235/2012-A-7 z 30.5.2012 spojil ke společnému projednání insolvenční řízení ve věci dlužnice (sp. zn.) a dlužníka (sp. zn. KSPH 40 INS 12235/2012) s tím, že tato insolvenční řízení budou nadále vedena ve spisu pod sp. zn. KSPH 40 INS 12235/2012. V tomto insolvenčním spisu pak bylo 10.7.2012 zveřejněno usnesení č.j. KSPH 40 INS 12235/2012-A-11 (nikoliv A-10, jak uvedl v odůvodnění soud prvního stupně) z 2.7.2012, zatímco v insolvenčním spisu týkajícím se insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí, tj. sp. zn., bylo toto usnesení v insolvenčním rejstříku zveřejněno až 16.7.2012. Lhůta k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení tak Věřiteli nemohla uplynout dříve, než 30. dnem počínaje 17.7.2012 (začátek běhu 3 VSPH 1209/2012 lhůty dle § 57 odst. 1 o.s.ř.). Přihláška pohledávky Věřitele byla doručena insolvenčnímu soudu 14.8.2012, tedy včas (poslední den lhůty připadl na 15.8.2012).

Na základě výše uvedeného odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová