KSPH 40 INS 10507/2012-P-13
Č.j. KSPH 40 INS 10507/2012-P-13-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Mánesova 1053/13, 251 01 Říčany, IČ 67625754, o insolvenčním návrhu věřitele: Alexandr anonymizovano , anonymizovano , bytem Jetřichovská 776/5, Praha 9 , zastoupeného Mgr. Ivanem Courtonem, advokátem, se sídlem Minská 15, 101 00 Praha 10 o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 14. září 2012 č.j.-2, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č. 13 a ukončení účasti věřitele č.13 v tomto řízení , se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Krajský soud v Praze jakožto insolvenční soud dne 17. července 2012 rozhodl usnesením č.j.-A-22 o úpadku dlužníka a zároveň v tomto rozhodnutí vyzval v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), věřitele kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě určené.

Usnesením ze dne 14. září 2012 č.j.-2 insolvenční soud rozhodl, že přihláška věřitel č. 13 byla podána insolvenčnímu soudu opožděně po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, s tím, že k se této přihlášce nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 13 v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že přihlášku své pohledávky podal ve lhůtě stanovené v usnesení č.j.-A-22, tedy do 11. září 2012, neboť jeho přihláška byla podána dne 10. září 2012.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, zrušil. -pokračování-

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 20. září 2012

JUDr. Tomáš Malý, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout