KSPH 40 INS 1047/2012-A-39
č.j. KSPH 40 INS 1047/2012-A-39

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: NAVOZ Hořovice s.r.o., IČO 27105946, se sídlem Slavíkova 76, 268 01 Hořovice, právně zast.: JUDr. Petr Holý, advokát , se sídlem Na Kozačce 7, 120 00 Praha 2, o insolvenčních návrhů navrhovatelů: l) Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 45396205, se sídlem Slavíkova 76/4, 268 01 Hořovice, právně zast.: Mgr. Filip Šutry, advokát, se sídlem Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7, 2) Petr anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Nečtiny 175, 331 62 Manětín, právně zast.: Mgr. Filip Šutry, advokát, se sídlem Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7 a za 3) Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto :

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud: -stanovil, že oprávnění dlužníka nakládat s majetkovou podstatou přecházejí v plném rozsahu na insolvenčního správce, a -uloží osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění z nich poskytovaly předběžnému správci, případně pokud by insolvenční soud neshledal důvody pro nařízení předběžného opatření ve výše uvedeném rozsahu, věřitel navrhuje, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, ve kterém by stanovil, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou pouze s předchozím souhlasem insolvenčního správce, a uloží osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění z nich poskytovaly insolvenčnímu správci,

se zamítá.

II. Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění :

Dne 17.1.2012 byl doručen na zdejší soud insolvenční návrh navrhovatele-věřitele č. 1) Pavla anonymizovano , anonymizovano , IČO 45396205, se sídlem Slavíkova 76/4, 268 01 Hořovice, kterým se domáhal vydání usnesení, kterým bude zjištěn úpadek dlužníka NAVOZ Hořovice s.r.o., IČO 27105946, se sídlem Slavíkova 76, 268 01 Hořovice. K tomuto návrhu postupně přistoupili další dva navrhovatelé-věřitelé, a to navrhovatel č. 2) Petr anonymizovano , nar. 16.04.1967, se sídlem Nečtiny 175, 331 62 Manětín a navrhovatel č. 3) Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, podáním doručeným zdejšímu soudu dne 13.2.2012. S tímto návrhem pak současně byl podán návrh na vydání shora již uvedeného předběžného opatření, jehož obsahem bylo uložení povinností uvedených ve výroku I. tohoto usnesení. Navrhovatel č. 1) Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 45396205, pak k výzvě soudu složil zálohu na náklady insolvenční řízení ve výši 45.000,-Kč.

K výzvě soudu učiněným usnesením Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 1047/2012-A-8 ze dne 18.1.2012 byl dlužník vyzván, aby se vyjádřil k podanému návrhu a aby předložil listiny v tomto usnesení uvedených. Dlužník se k podanému návrhu postupně vyjádřil písemným podáním ze dne 17.1.2012 a 1.2.2012, kdy podané návrhy odmítl, neboť dle jeho stanoviska nejsou splněné podmínky úpadku a jedná se o šikanózní návrhy.

Po provedeném jednání konaném dne 20.2.2012 dospěl soud k závěru, že dlužník je v úpadku a rozhodl usnesením čj.-A-33 ze dne 5.3.2012 s odůvodněním v tomto usnesení Krajského soudu v Praze uvedeném, kde ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Annu Singlovou, rozhodl o účinnosti tohoto usnesení a dále nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 9.5.2012. Proti tomuto usnesení do dne vydání tohoto usnesení nebylo podáno odvolání.

Opakovaným návrhem doručeným na zdejší soud dne 15.3.2012 se domáhal věřitel Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 vydání předběžného opatření a znění uvedeném v bodě I. výroku tohoto usnesení s tímto odůvodněním: V současné fázi insolvenčního řízení není zajištěno, že dlužník řádně nakládá s majetkovou podstatou, zejména že činí, resp. je schopen činit úkony potřebné k udržení provozu podniku dlužníka spočívajícího v provozování bioplynové stanice (dále jen "BPS"). Hodnota BPS, která je provozována a generuje příjmy do majetkové podstaty, je výrazně vyšší než hodnota BPS s ukončeným provozem. BPS dlužníka je schopna generovat příjmy, které zajistí zachování provozu a údržbu BPS a pravděpodobně i vytvoření přebytku, jenž by mohl být použit k úhradě pohledávek věřitelů dlužníka. V případě zastavení provozu BPS by opětovné uvedení do provozu vyžadovalo náklady v řádu několika milionů korun českých. Jelikož BPS je majetkem použitelným ke zpeněžení a následnému uspokojení věřitelů, je nepochybně v jejich zájmu, aby byl provoz BPS udržen, a věřitelé tak měli šanci na co nejvyšší uspokojení svých pohledávek. Podle smluvních ujednání mezi věřitelem a dlužníkem je dlužník povinen vést své peněžní toky přes účty u věřitele. Přesto však dlužník poslední platbu od odběratele elektřiny-společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši cca 900.000,-Kč přesměroval na účty u jiné banky a použil věřiteli neznámým způsobem. V této situaci je namístě, aby nakládání s majetkem dlužníka podléhalo vyšší míře kontroly insolvenčního správce, než aktuálně zajišťuje insolvenční zákon. Podle informací známých věřiteli nejsou dodavatelé dlužníka dále ochotni s dlužníkem obchodovat, když nemají jistotu, že jejich pohledávky budou uspokojeny. Dlužník v důsledku své špatné platební morálky již není pro dodavatele důvěryhodným obchodním partnerem. Tento stav lze napravit vstupem insolvenčního správce do jednání s dodavateli a garancí úhrady pohledávek dodavatelů z příjmů z provozu BPS. Zajištění výkonu BPS na úrovni cca 50 % možného dosažitelného výkonu vyžaduje minimálně následující náklady: dodávka biomasy-min. 300.000,-Kč/měsíc, obsluha a běžná údržba-min. 100.000,-Kč/měsíc. Krom toho, v současné době již nepostačuje kapacita nádrže na fugát (fermentační zbytek po zpracování biomasy) a je nutné zajistit vývoz fugátu,aby mohla být do BPS dávkována další biomasa; tyto náklady se pohybují v řádech statisíců korun českých. Dále, některé části BPS jsou ve vlastnictví leasingových společností, konkrétně vkládací zařízení Triolet je majetkem UniCredit Leasing CZ, a.s. a zařízení pro míchání fugátu je majetkem SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Tato zařízení jsou nezbytná pro provoz BPS a je nutné urychleně vstoupit v jednání s poskytovateli leasingu, aby nedošlo k demontáži a odvozu zařízení.

Věřitel je toho názoru, že je potřebné, aby byla co nejdříve učiněna opatření k zachování provozu BPS do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka a tím byla majetková podstata dlužníka ochráněna před znehodnocením. Toho bude nejlépe docíleno plným přenesením dispozičních oprávnění dlužníka na insolvenčního správce.

Nárok na vydání předběžného opatření doložil e-mail korespondencí úpadce ze dne 10.3.2012 a novou nabídkou a zajištění udržovacího provozu BPS.

Soud opakovaně podaný návrh, který směřuje k fyzickému zajištění uvedeného majetku dlužníka spadajícího do jeho majetkové podstaty, s tím, aby nemohlo ze strany dlužníka dojít k dispozici s tímto majetkem v neprospěch věřitelů. S ohledem na stav řízení v době vydání tohoto usnesení, kdy byl soudem zjištěn úpadek dlužníka, ustanovení insolvenční správkyně a nařízeného přezkumného jednání a schůze věřitelů posoudil (za použití analogie) dle ust. § 113 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění, kdy je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Soud na základě podaného návrhu na vydání předběžného opatření, který neobsahuje jediný důkaz k osvědčení tvrzení v tomto návrhu uvedených. Důkaz o přesměrování plateb na účty a jiné vady nebyl předložen, sdělení insolvenčního správce nebylo předloženo a insolvenční správce se k návrhu nevyjádřil. Snahu úpadce o zajištění udržovacího chodu BPS soud považuje v souladu s ust. § 111 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb. v platném znění. Další důkazy, které by osvědčovaly vydání předmětného opatření nebyly předloženy a soud takové skutečnosti v této fázi nezná. Soud proto rozhodl, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Za situace ve které se insolvenční řízení v současné době nachází. Soud připomíná úpadci povinnosti, které mu ukládá ust. § 111 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění. V případě zjištění daných skutečností bude soud postupovat i bez návrhu dle § 113 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění.

S ohledem na výše uvedené pak soud rozhodl jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Výrokem II. tohoto usnesení soud určil, že účinky tohoto usnesení nastávají jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§113 odst. 4 IZ). Odvolání může podat pouze navrhovatel. Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 21. března 2012 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Helena Pýchová