KSPH 39 INS 997/2011-A-11
Č.j. : KSPH 39 INS 997/2011-A-11

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Roztoky 214, 270 23 Roztoky, o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení , o odvolání navrhovatele

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 997/2011-A-8 ze dne 21.2.2011 s e m ě n í tak, že se dlužníku ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady řízení ve výši 5.000,-Kč . V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-8 ze dne 21.2.2011 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 10.000,-Kč s odůvodněním nutnosti zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, neboť dlužník nesplnil v uložené lhůtě povinnost předložit chybějící dokumenty.

Dlužník dodatečně po uplynutí lhůty, která je ze zákona sedmidenní, doplnil chybějící znalecký posudek a potvrzení zaměstnavatele, které jsou pro další řízení nezbytné, a podal odvolání do vyměření výše zálohy s žádostí o případné snížení výše.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože věc připouští, aby soud vyhověl podanému odvolání, učinil tak, a původní výši zálohy změnil na částku 5.000,-Kč, kterou považuje za adekvátní a běžnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 14. března 2011 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková