KSPH 39 INS 8746/2013-A-16
Č.j. : KSPH 39 INS 8746/2013-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci dlužníka : Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Hájem 69, 273 04 Kačice, o odvolání dlužníka do usnesení o zastavení řízení

takto :

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 8746/2013-A-13 ze dne 12.7.2013 s e m ě n í tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 8746/2013-A-13 ze dne 12.7.2013 bylo rozhodnuto podle ust.§ 108 odst. 3 IZ o zastavení insolvenčního řízení zahájeného k návrhu dlužníka po té, kdy záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla k výzvě soudu v uložené lhůtě zaplacena. Usnesení o zastavení řízení bylo dlužníku doručeno dne 9.8.2013. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání podáním ze dne 19.8.2013 s odůvodněním, že usnesení soudu s výzvou k zaplacení osobně nepřevzal, protože byl pracovně mimo své bydliště , a uloženou povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 3.000,-Kč dodatečně splnil. Soud dodatečně zjistil, že záloha na náklady řízení byla skutečně na účet soudu složena dne 16.8.2013. Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Soud shledal důvod k postupu podle § 95 IZ a změnil své rozhodnutí , když současně zcela vyhověl podanému odvolání. Řízení bude po právní moci tohoto usnesení pokračovat.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 27. srpna 2013

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Vlčková