KSPH 39 INS 8665/2010-B-17
č. j.: KSPH 39 INS 8665/2010-B-17

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem V Kasárnách 1014, 280 02 Kolín II,

o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok III. v usnesení zdejšího soudu č.j. KSPH 39 INS 8665/2010-B-12 ze dne 06.12.2010 se mění tak, že zní :

Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od ledna 2011 do prosince 2015, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v % v Kč 1. Provident Financial, Olbrachtova 2006/9, 140 00 43.467,00 14,38 s.r.o. Praha 4 2. MULTIRENT a.s. Ptašínského 8, 602 00 Brno 60.735,33 20,09 3. T-Mobile Czech Tomíčkova 2144/1, 149 00 7.167,30 2,37 Republic, a.s. Praha 4 4. SMART Capital, a.s. Hněvotínská 241/52, 779 00 56.721,00 18,76 Olomouc 5. Mgr. Kamil Košina Zdíkov 79, 384 73 Zdíkov 7.800,00 2,58 7. Telefónica O2 Czech Za Brumlovkou 266/2, 140 22 9.599,14 3,18 Republic, a.s. Praha 4 8. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 116.838,42 38,65 Praha 4

přičemž termín první splátky je určen na 25. 01. 2011.

II. Splátky určené věřiteli č. 6-ČEZ Prodej, s.r.o., které správce deponoval na svém účtu na popřenou pohledávku věřitele č. 6 ve výši 1.152,-Kč, rozdělí spolu s nejbližší splátkou mezi ostatní věřitele dle výše stanoveného poměru.

III. V ostatním zůstává výrok III. i ostatní výroky usnesení beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 06.12.2010 č.j.-B-12 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a ve výroku III. tohoto usnesení mu uložil, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od ledna 2011 do prosince 2015, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce, a to v poměru, který soud v tomto výroku vyčíslil.

Usnesením ze dne 10.01.2011 č.j.-P6-3, které nabylo právní moci dne 27.01.2011 soud rozhodl o odmítnutí přihlášky věřitele č. 6-ČEZ Prodej, s.r.o. a o ukončení účasti věřitele č. 6 v tomto insolvenčním řízení.

Dle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Z výše uvedených důvodů soud přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se nezajištěným věřitelům dostala taková částka z příjmu dlužníka, která odpovídá nově stanovenému poměru uspokojení jejich pohledávek, když již skončila účast věřitele č. 6 v řízení. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníka byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání může podat pouze věřitel č. 6 do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

. V Praze dne 15. dubna 2011 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana