KSPH 39 INS 7058/2010-B-21
č. j : KSPH 39 INS 7058/2010-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Mária anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Kozolupy 17, 267 18 Vysoký Újezd-Kozolupy,

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 39 INS 7058/2010-B-14 ze dne 10.12.2010 se ve výroku III. m ě n í takto:

Soud ukládá dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, a to každému podle poměru jejich pohledávek, jak následuje, a to po dobu 5 let v období od ledna 2011 do prosince 2015, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů, vždy k 25. dni kalendářního měsíce:

Věřitel Označení subjektu Adresa Výše Poměr č. přihlášené uspokojení pohledávky v % v Kč 1. Hypoteční banka, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 395.144,49 0 zajištěná

2. ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha 12.019,00 11,43 3. GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 76.963,63 73,16 Praha 4. T-Mobile Czech Tomíčkova 2144/1, 149 00 16.212,40 15,41 Republic, a.s. Praha

přičemž termín první splátky je určen na 25. 01. 2011.

II. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci, aby spolu s nejbližší platbou podle tohoto usnesení rozdělil mezi nezajištěné věřitele uvedené ve výroku I. tohoto usnesení peněžní prostředky, které byly na jeho bankovním účtu deponovány podle usnesení insolvenčního soudu č.j.-B-14 pro věřitele č. 2 na popřenou dílčí pohledávku č. 2, a to v poměru podle výroku I. tohoto usnesení.

III. V ostatním zůstává výrok III. i ostatní výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění: V usnesení zdejšího soudu č. j.-B-14 ze dne 10.12.2010, kterým soud rozhodl o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, bylo stanoveno, jaká částka má být jednotlivým věřitelům poskytnuta, a to každému podle poměru jejich pohledávek. Soud při stanovení poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka v uvedeném usnesení zohlednil veškeré přihlášené pohledávky (i popřené), neboť lhůta k podání žaloby na určení popřených pohledávek stále trvala.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 24.11.2010 popřeli shodně insolvenční správce i dlužník přihlášenou dílčí pohledávku č. 2 věřitele č. 2 ČEZ Prodej, s.r.o. ve výši 16.772,-Kč. Věřiteli č. 2 bylo vyrozumění insolvenčního správce o popření této jeho pohledávky do výše 16.772,-Kč doručeno dne 29.11.2010. Lhůta pro podání žaloby dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ tedy již uplynula, věřitel č. 2 však žalobu nepodal, v důsledku čehož se mění poměr uspokojení jednotlivých věřitelů dlužníka. Přihlášená pohledávka věřitele č. 2 byla zjištěna v celkové výši 12.019,-Kč, tj. dílčí pohledávka č. 1.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Soud proto přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se nezajištěným věřitelům dostala taková částka z příjmu dlužníka, která odpovídá nově stanovenému poměru uspokojení jejich pohledávek. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníka byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru, jak je uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání může podat pouze věřitel č. 2 do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 10. května 2011 JUDr. Hana B u r š í k o v á , v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Habudová Jana