KSPH 39 INS 6917/2010-B-106
KSPH 39 INS 6917/2010-B-106

USNESENÍ Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano bytem Kounice 100, 289 15 Kounice o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto: Soud u d ě l u j e v ý j i m k u ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Luďku Valentovi, nar. , bytem , a to ohledně nemovitostí: -spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku parcelní číslo st. 20; Součástí pozemku je stavba budova č.p. 5; objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 230, na pozemku parc. č. 37, o výměře 396 m2, zahrada, vše zapsáno na LV č. 261, pro katastrální území Ostružno, obec Borek, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, (dále jen Nemovitosti). Odůvodnění Podáním doručeným soudu dne 10.11.2017 požádal bratr dlužníka Luděk anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s tím, že je spoluvlastníkem předmětných Nemovitostí a žije zde trvale se svojí matkou.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 4.12.2017 vyplývá, že bratr dlužníka Luděk anonymizovano nabídl nejvyšší kupní cenu. S nabídkou vyslovili souhlas i zajištění věřitelé. Správce navrhl, aby soud udělil bratrovi dlužníka výjimku ze zákazu nabývat věci z majetkové podstaty.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

1. a 2. člen věřitelského výboru vyslovili souhlas s udělením výjimky (podání B-102 a B-105).

Soud udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ. Tento souhlas neznamená, že se tak musí nutně stát. Je na Luďku Valentovi, aby se zúčastnil výběrového řízení na Nemovitosti, splnil stanovené podmínky prodeje a nabídl nejvyšší cenu.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolání může podat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala.

Praha 31. ledna 2018

JUDr. Renáta Macků samosoudkyně isir.justi ce.cz